Your Guide to China> Shandong Province>>Yantai Municipality>>Laizhou City >Chengguo Town(山东烟台莱州市程郭镇)

Chengguo Town, A division of Laizhou City,Shandong Province

In Chinese: 程郭镇
In Pinyin: Chéng Guō Zhèn ;
Administrative Division Code : 370683107;
Post Code : 264000;
Calling Code : 0535
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 鲁F
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 370683
Area Coverage: 133.9 square kilometers;
Population : 44,000 persons ;

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Fangyuan Community Neighborhood 坊苑社区居委会 Fāng Yuàn Shè Qū Jū Wēi Huì Community Neighborhood
Dongyuan Community Neighborhood 东苑社区居委会 Dōng Yuàn Shè Qū Jū Wēi Huì Community Neighborhood
Dongcheng Village 东程村委会 Dōng Chéng Cūn Wēi Huì Village
Housu Village 后苏村委会 Hòu Sū Cūn Wēi Huì Village
Suguo Mengjia Village 苏郭孟家村委会 Sū Guō Mèng Jiā Cūn Wēi Huì Village
Qiansu Village 前苏村委会 Qián Sū Cūn Wēi Huì Village
Houjia Village 侯家村委会 Hóu Jiā Cūn Wēi Huì Village
Xicheng Village 西程村委会 Xī Chéng Cūn Wēi Huì Village
Dongzhuang Village 东庄村委会 Dōng Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Honggoutou Village 洪沟头村委会 Hóng Gōu Tóu Cūn Wēi Huì Village
Xifangbei Village 西坊北村委会 Xī Fāng Běi Cūn Wēi Huì Village
Dongfangbei Village 东坊北村委会 Dōng Fāng Běi Cūn Wēi Huì Village
Qianfangbei Village 前坊北村委会 Qián Fāng Běi Cūn Wēi Huì Village
Zhengjiabu Village 郑家埠村委会 Zhèng Jiā Bù Cūn Wēi Huì Village
Guoguzhuang Village 郭古庄村委会 Guō Gǔ Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Dongfeng Village 东风村委会 Dōng Fēng Cūn Wēi Huì Village
Wufo Liujia Village 五佛刘家村委会 Wǔ Fó Líu Jiā Cūn Wēi Huì Village
Wufo Jiangjia Village 五佛蒋家村委会 Wǔ Fó Jiǎng Jiā Cūn Wēi Huì Village
Shabuzhuang Village 沙埠庄村委会 Shā Bù Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Xiwuguan Village 西武官村委会 Xī Wǔ Guān Cūn Wēi Huì Village
Houwangmen Village 后王门村委会 Hòu Wáng Mén Cūn Wēi Huì Village
Qianwangmen Village 前王门村委会 Qián Wáng Mén Cūn Wēi Huì Village
Gaoguozhuang Village 高郭庄村委会 Gāo Guō Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Caoguozhuang Village 曹郭庄村委会 Cáo Guō Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Qingminggou Village 清明沟村委会 Qīng Míng Gōu Cūn Wēi Huì Village
Houwuguan Village 后武官村委会 Hòu Wǔ Guān Cūn Wēi Huì Village
Qianwuguan Village 前武官村委会 Qián Wǔ Guān Cūn Wēi Huì Village
Qiaotou Village 桥头村委会 Qiáo Tóu Cūn Wēi Huì Village
Xiadong Village 下董村委会 Xià Dǒng Cūn Wēi Huì Village
Shangdong Village 上董村委会 Shàng Dǒng Cūn Wēi Huì Village
Xishiqiao Village 西石桥村委会 Xī Shí Qiáo Cūn Wēi Huì Village
Dongshiqiao Village 东石桥村委会 Dōng Shí Qiáo Cūn Wēi Huì Village
Gukou Village 谷口村委会 Gǔ Kǒu Cūn Wēi Huì Village
Gukou Tangjia Village 谷口唐家村委会 Gǔ Kǒu Táng Jiā Cūn Wēi Huì Village
Gaojia Zhuangzi Village 高家庄子村委会 Gāo Jiā Zhuāng Zǐ Cūn Wēi Huì Village
Jinpai Village 金牌村委会 Jīn Pái Cūn Wēi Huì Village
Nansu Village 南宿村委会 Nán Sù Cūn Wēi Huì Village
Dongnanpo Village 东南坡村委会 Dōng Nán Pō Cūn Wēi Huì Village
Hubu Village 胡埠村委会 Hú Bù Cūn Wēi Huì Village
Donglijia Village 东李家村委会 Dōng Lǐ Jiā Cūn Wēi Huì Village
Caiyuantou Village 菜园头村委会 Cài Yuán Tóu Cūn Wēi Huì Village
Shanhou Village 山后村委会 Shān Hòu Cūn Wēi Huì Village
Sanshilipu Village 三十里堡村委会 Sān Shí Lǐ Pù Cūn Wēi Huì Village
Xinbushang Village 新埠上村委会 Xīn Bù Shàng Cūn Wēi Huì Village
Kanshang Village 坎上村委会 Kǎn Shàng Cūn Wēi Huì Village
Kanxia Village 坎下村委会 Kǎn Xià Cūn Wēi Huì Village
Xiaotan Village 小滩村委会 Xiǎo Tān Cūn Wēi Huì Village
Qujia Village 曲家村委会 Qū Jiā Cūn Wēi Huì Village
Zhuangli Village 庄里村委会 Zhuāng Lǐ Cūn Wēi Huì Village
Beiwang Village 北旺村委会 Běi Wàng Cūn Wēi Huì Village
Shigezhuang Village 石格庄村委会 Shí Gē Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Dongmajia Village 东马家村委会 Dōng Mǎ Jiā Cūn Wēi Huì Village
Yaoliujia Village 腰刘家村委会 Yāo Líu Jiā Cūn Wēi Huì Village
Wachijia Village 洼迟家村委会 Wā Chí Jiā Cūn Wēi Huì Village
Dongquanzi Village 东圈子村委会 Dōng Quān Zǐ Cūn Wēi Huì Village
Wugenzaoyoujia Village 无根枣由家村委会 Wú Gēn Zǎo Yóu Jiā Cūn Wēi Huì Village
Huajieling Village 花秸岭村委会 Huā Jiē Lǐng Cūn Wēi Huì Village
Jiaoshuzhuang Village 教书庄村委会 Jiāo Shū Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Songjiaji Village 宋家集村委会 Sòng Jiā Jí Cūn Wēi Huì Village
Dongsongjia Village 东宋家村委会 Dōng Sòng Jiā Cūn Wēi Huì Village
Dongcanzhuang Village 东蚕庄村委会 Dōng Cán Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Xicanzhuang Village 西蚕庄村委会 Xī Cán Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Zhangjia Pozi Village 张家坡子村委会 Zhāng Jiā Pō Zǐ Cūn Wēi Huì Village
Nanjusi Village 南菊寺村委会 Nán Jú Sì Cūn Wēi Huì Village
Beijusi Village 北菊寺村委会 Běi Jú Sì Cūn Wēi Huì Village
Luojiaying Village 罗家营村委会 Luō Jiā Yíng Cūn Wēi Huì Village
Nanxiang Village 南相村委会 Nán Xiāng Cūn Wēi Huì Village
Beixiang Village 北相村委会 Běi Xiāng Cūn Wēi Huì Village
Dongzhu Pangou Village 东朱盘沟村委会 Dōng Zhū Pán Gōu Cūn Wēi Huì Village
Xizhu Pangou Village 西朱盘沟村委会 Xī Zhū Pán Gōu Cūn Wēi Huì Village
Nanbian Village 南边村委会 Nán Biān Cūn Wēi Huì Village
Beibian Village 北边村委会 Běi Biān Cūn Wēi Huì Village
Majiazhuang Village 马家庄村委会 Mǎ Jiā Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Wenchanglu Sub-District [in Chinese] 文昌路街道
Yong′anlu Sub-District [in Chinese] 永安路街道
Sanshandao Sub-District [in Chinese] 三山岛街道
Chengganglu Sub-District [in Chinese] 城港路街道
Wenfenglu Sub-District [in Chinese] 文峰路街道
Shahe Town [in Chinese] 沙河镇
Zhuqiao Town [in Chinese] 朱桥镇
Guojiadian Town [in Chinese] 郭家店镇
Jincheng Town [in Chinese] 金城镇

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
2010 cfguide.com ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . (Jan. 22)