Your Guide to China> Zhejiang Province>>Jinhua Municipality>>Yiwu City >Chengxi Sub-district(浙江金华义乌市城西街道)

Chengxi Sub-district, A sub-division of urban area of Yiwu City,Zhejiang Province

In Chinese: 城西街道
In Pinyin: Chéng Xī Jiē Dào ;
Administrative Division Code : ;
Post Code : 32200;
Calling Code : 0579
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 浙G
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 330782

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Longshan Community 龙山社区 Lóng Shān Shè Qū Community
Wuyi Village 五一村 Wǔ Yī Cūn Village
Liuyi Village 六一村 Lìu Yī Cūn Village
Qiyi Village 七一村 Qī Yī Cūn Village
Xifang Village 西方村 Xī Fāng Cūn Village
Fengxi Village 枫溪村 Fēng Xī Cūn Village
Wuxing Village 五星村 Wǔ Xīng Cūn Village
Maodian Qiaotou Village 毛店桥头村 Máo Diàn Qiáo Tóu Cūn Village
Xiyu Village 西俞村 Xī Yú Cūn Village
Xinjiang Village 新江村 Xīn Jiāng Cūn Village
Hengtang Village 横塘村 Héng Táng Cūn Village
Donghong Village 东红村 Dōng Hóng Cūn Village
Hengshan Village 横山村 Héng Shān Cūn Village
Shanweng Village 山翁村 Shān Wēng Cūn Village
Yuzhai Village 于宅村 Yú Zhái Cūn Village
Diankou Village 殿口村 Diàn Kǒu Cūn Village
Jiangmutang Village 蒋母塘村 Jiǎng Mǔ Táng Cūn Village
Yigongshan Village 益公山村 Yì Gōng Shān Cūn Village
Xiajitang Village 夏迹塘村 Xià Jī Táng Cūn Village
Jingtouxu Village 井头徐村 Jǐng Tóu Xú Cūn Village
Xinshuangxi Village 新双溪村 Xīn Shuāng Xī Cūn Village
Ximaodian Village 西毛店村 Xī Máo Diàn Cūn Village
Tangxiazheng Village 塘下郑村 Táng Xià Zhèng Cūn Village
Liujiali Village 六甲里村 Lìu Jiǎ Lǐ Cūn Village
Shanbiancheng Village 山边程村 Shān Biān Chéng Cūn Village
Xiayan Village 夏演村 Xià Yǎn Cūn Village
Liuxia Village 流下村 Líu Xià Cūn Village
Qiantang Village 前塘村 Qián Táng Cūn Village
Xigan Village 溪干村 Xī Gān Cūn Village
Qiaotou Village 桥头村 Qiáo Tóu Cūn Village
Hecun Village 荷村村 Hé Cūn Cūn Village
Liucun Village 流村村 Líu Cūn Cūn Village
Xialou Village 夏楼村 Xià Lóu Cūn Village
Houye Village 后叶村 Hòu Yè Cūn Village
Shangyang Village 上杨村 Shàng Yáng Cūn Village
Lijie Village 里界村 Lǐ Jiè Cūn Village
Pingqiao Village 平桥村 Píng Qiáo Cūn Village
Lijing Village 里京村 Lǐ Jīng Cūn Village
Shuijian Village 水涧村 Shuǐ Jiàn Cūn Village
Liyushan Village 鲤鱼山村 Lǐ Yú Shān Cūn Village
Wukantou Village 吴坎头村 Wú Kǎn Tóu Cūn Village
Liudatang Village 流大塘村 Líu Dà Táng Cūn Village
Hesilu Village 何斯路村 Hé Sī Lù Cūn Village
Fenshuitang Village 分水塘村 Fēn Shuǐ Táng Cūn Village
Huangshan Wukou Village 黄山坞口村 Huáng Shān Wù Kǒu Cūn Village
Shentangwu Village 深塘坞村 Shēn Táng Wù Cūn Village
Shimingtang Village 石明堂村 Shí Míng Táng Cūn Village
Hepanshan Village 何泮山村 Hé Pàn Shān Cūn Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Fotang Town [in Chinese] 佛堂镇
Dachen Town [in Chinese] 大陈镇
Shangxi Town [in Chinese] 上溪镇
Chi′an Town [in Chinese] 赤岸镇
Yiting Town [in Chinese] 义亭镇
Suxi Town [in Chinese] 苏溪镇
Choucheng Sub-district [in Chinese] 稠城街道
Beiyuan Sub-district [in Chinese] 北苑街道
Choujiang Sub-district [in Chinese] 稠江街道

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
2010 cfguide.com ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . (Jan. 22)