Your Guide to China> Henan Province>>Kaifeng Municipality>>Weishi County >Daying Town(河南开封尉氏县大营镇)

Daying Town, A division of Weishi County,Henan Province

In Chinese: 大营镇
In Pinyin: Dà Yíng Zhèn ;
Administrative Division Code : 410421105;
Post Code : 467000;
Calling Code : 0375
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 豫D
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 410421
Area Coverage: 136.9 square kilometers;
Population : 64,000 persons ;

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
First Village Village 一村 Yī Cūn Village
Second Village Village 二村 èr Cūn Village
Third Village Village 三村 Sān Cūn Village
Fourth Village Village 四村 Sì Cūn Village
Fifth Village Village 五村 Wǔ Cūn Village
Sixth Village Village 六村 Lìu Cūn Village
Nanjie Village 南街村 Nán Jiē Cūn Village
Xiaoying Village 小营村 Xiǎo Yíng Cūn Village
Liugou Village 柳沟村 Lǐu Gōu Cūn Village
Haogou Village 郝沟村 Hǎo Gōu Cūn Village
Shanggaozhuang Village 上高庄村 Shàng Gāo Zhuāng Cūn Village
Bianzhuang Village 边庄村 Biān Zhuāng Cūn Village
Xiaolizhuang Village 小李庄村 Xiǎo Lǐ Zhuāng Cūn Village
Niuzhuang Village 牛庄村 Níu Zhuāng Cūn Village
Shanglizhuang Village 上李庄村 Shàng Lǐ Zhuāng Cūn Village
Xiaoshenhe Village 小沈河村 Xiǎo Shěn Hé Cūn Village
Dashenhe Village 大沈河村 Dà Shěn Hé Cūn Village
Xiguzhuang Village 西古庄村 Xī Gǔ Zhuāng Cūn Village
Xizhangzhuang Village 西张庄村 Xī Zhāng Zhuāng Cūn Village
Guduo Village 古垛村 Gǔ Duǒ Cūn Village
Manziying Village 蛮子营村 Mán Zǐ Yíng Cūn Village
Hezhuang Village 何庄村 Hé Zhuāng Cūn Village
Kangwa Village 康洼村 Kāng Wā Cūn Village
Xiangchang Village 相厂村 Xiāng Chǎng Cūn Village
Zhaigongzhuang Village 斋公庄村 Zhāi Gōng Zhuāng Cūn Village
Baishipo Village 白石坡村 Bái Shí Pō Cūn Village
Qingliangsi Village 清凉寺村 Qīng Liáng Sì Cūn Village
Hanzhuang Village 韩庄村 Hán Zhuāng Cūn Village
Liping Village 李坪村 Lǐ Píng Cūn Village
Songping Village 宋坪村 Sòng Píng Cūn Village
Zhaozhuang Village 赵庄村 Zhào Zhuāng Cūn Village
Liwenyi Village 李文驿村 Lǐ Wén Yì Cūn Village
Duanzhai Village 段寨村 Duàn Zhài Cūn Village
Zhaolou Village 赵楼村 Zhào Lóu Cūn Village
Xiaolingwang Village 小岭王村 Xiǎo Lǐng Wáng Cūn Village
Dalingwang Village 大岭王村 Dà Lǐng Wáng Cūn Village
Huqiezhuang Village 胡茄庄村 Hú Qié Zhuāng Cūn Village
Sujiawa Village 苏家洼村 Sū Jiā Wā Cūn Village
Guanyintang Village 观音堂村 Guān Yīn Táng Cūn Village
Dashiba Village 大石扒村 Dà Shí Bā Cūn Village
Yujia Village 余家村 Yú Jiā Cūn Village
Matang Village 马堂村 Mǎ Táng Cūn Village
Songgou Village 宋沟村 Sòng Gōu Cūn Village
Dishuiya Village 滴水崖村 Dī Shuǐ Yá Cūn Village
Beishuiyu Village 北水峪村 Běi Shuǐ Yù Cūn Village
Luoding Village 罗顶村 Luō Dǐng Cūn Village
Sanjianfang Village 三间房村 Sān Jiān Fáng Cūn Village
Duoshang Village 垛上村 Duǒ Shàng Cūn Village
Zhuangke Village 庄科村 Zhuāng Kē Cūn Village
Yansanwan Village 闫三湾村 Yán Sān Wān Cūn Village
Huilongmiao Village 回龙庙村 Huí Lóng Miào Cūn Village
Xiaonanzhuang Village 小南庄村 Xiǎo Nán Zhuāng Cūn Village
Zhaogou Village 赵沟村 Zhào Gōu Cūn Village
Shibanhe Village 石板河村 Shí Bǎn Hé Cūn Village
Jinzhuang Village 金庄村 Jīn Zhuāng Cūn Village
Cuijia Village 崔家村 Cuī Jiā Cūn Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Xiaochen Township [in Chinese] 小陈乡
Chengguan Town [in Chinese] 城关镇
Weichuan Town [in Chinese] 洧川镇
Zhuqu Town [in Chinese] 朱曲镇
Caizhuang Town [in Chinese] 蔡庄镇
Yongxing Town [in Chinese] 永兴镇
Zhangshi Town [in Chinese] 张市镇
Shibali Town [in Chinese] 十八里镇
Shuipo Town [in Chinese] 水坡镇

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
2010 cfguide.com ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . (Jan. 22)