Your Guide to China> Zhejiang Province>>Jinhua Municipality>>Yongkang City >Dongcheng Sub-district(浙江金华永康市东城街道)

Dongcheng Sub-district, A sub-division of urban area of Yongkang City,Zhejiang Province

In Chinese: 东城街道
Here is the seat of Yongkang City
In Pinyin: Dōng Chéng Jiē Dào ;
Administrative Division Code : ;
Post Code : 321300;
Calling Code : 0579
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 浙G
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 330784

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Yuanding Neighborhood 园丁居委会 Yuán Dīng Jū Wēi Huì Neighborhood
Weixing Neighborhood 卫星居委会 Wèi Xīng Jū Wēi Huì Neighborhood
Ping′an Neighborhood 平安居委会 Píng ān Jū Wēi Huì Neighborhood
Wujincheng Neighborhood 五金城居委会 Wǔ Jīn Chéng Jū Wēi Huì Neighborhood
Wangchun Neighborhood 望春居委会 Wàng Chūn Jū Wēi Huì Neighborhood
Xumatou Neighborhood 许码头居委会 Xǔ Mǎ Tóu Jū Wēi Huì Neighborhood
Shanchuan Neighborhood 山川居委会 Shān Chuān Jū Wēi Huì Neighborhood
Yantou Neighborhood 堰头居委会 Yàn Tóu Jū Wēi Huì Neighborhood
Dahuayuan Village 大花园村 Dà Huā Yuán Cūn Village
Huangchengli Village 黄城里村 Huáng Chéng Lǐ Cūn Village
Dafen Shanyan Village 大坟山沿村 Dà Fén Shān Yán Cūn Village
Jingshanxia Village 荆山夏村 Jīng Shān Xià Cūn Village
Changcheng Village 长城村 Cháng Chéng Cūn Village
Xiaohuayuan Village 小花园村 Xiǎo Huā Yuán Cūn Village
Chengtang Village 城塘村 Chéng Táng Cūn Village
Yingge Village 英阁村 Yīng Gé Cūn Village
Fangtangxia Village 方塘下村 Fāng Táng Xià Cūn Village
Henan First Village 河南一村 Hé Nán Yī Cūn First Village
Henan Second Village 河南二村 Hé Nán èr Cūn Second Village
Getangxia Village 葛塘下村 Gé Táng Xià Cūn Village
Xiadianwu Village 下店午村 Xià Diàn Wǔ Cūn Village
Xinghua Village 杏花村 Xìng Huā Cūn Village
Getangshan Village 葛塘山村 Gé Táng Shān Cūn Village
Xiadalu Village 下大路村 Xià Dà Lù Cūn Village
Donghu Village 东湖村 Dōng Hú Cūn Village
Tianzhai Village 田宅村 Tián Zhái Cūn Village
Gaozhen Village 高镇村 Gāo Zhèn Cūn Village
Huangtang Village 黄棠村 Huáng Táng Cūn Village
Suxi Village 苏溪村 Sū Xī Cūn Village
Shilipai Village 十里牌村 Shí Lǐ Pái Cūn Village
Hengshan Village 横山村 Héng Shān Cūn Village
Xizhu Village 西朱村 Xī Zhū Cūn Village
Hutang Libi Village 湖塘里壁村 Hú Táng Lǐ Bì Cūn Village
Yanku Village 颜库村 Yán Kù Cūn Village
Caoyuan Village 曹园村 Cáo Yuán Cūn Village
Fenglou Village 枫楼村 Fēng Lóu Cūn Village
Baita Village 白塔村 Bái Tǎ Cūn Village
Shaotang Village 邵塘村 Shào Táng Cūn Village
Xibishan Village 溪碧山村 Xī Bì Shān Cūn Village
Xiaxi Village 夏溪村 Xià Xī Cūn Village
Datangwang Village 大塘王村 Dà Táng Wáng Cūn Village
Zhuming Village 朱明村 Zhū Míng Cūn Village
Dayuantong Village 大园童村 Dà Yuán Tóng Cūn Village
Sanxi Village 三溪村 Sān Xī Cūn Village
Xinzhu Village 新竹村 Xīn Zhú Cūn Village
Xizhuyuan Village 西竹园村 Xī Zhú Yuán Cūn Village
Tongdun Village 桐墩村 Tóng Dūn Cūn Village
Shaotong Village 绍童村 Shào Tóng Cūn Village
Lanjie Village 兰街村 Lán Jiē Cūn Village
Changtian Village 长恬村 Cháng Tián Cūn Village
Shaozhai Village 邵宅村 Shào Zhái Cūn Village
Yantou Village 堰头村 Yàn Tóu Cūn Village
Xiayantou Village 下堰头村 Xià Yàn Tóu Cūn Village
Dushantou Village 杜山头村 Dù Shān Tóu Cūn Village
Lutou Village 炉头村 Lú Tóu Cūn Village
Shantouxu Village 山头徐村 Shān Tóu Xú Cūn Village
Shaduan Village 沙端村 Shā Duān Cūn Village
Chenyuan Village 陈园村 Chén Yuán Cūn Village
Zhengcun Village 郑村 Zhèng Cūn Village
Chemahe Village 车马何村 Chē Mǎ Hé Cūn Village
Xiayu Village 下余村 Xià Yú Cūn Village
Jingshanchen Village 荆山陈村 Jīng Shān Chén Cūn Village
Yaying Village 雅应村 Yā Yīng Cūn Village
Huangtangxia Village 黄塘下村 Huáng Táng Xià Cūn Village
Chenlutang Village 陈路塘村 Chén Lù Táng Cūn Village
Donglong Village 栋陇村 Dòng Lǒng Cūn Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Tangxian Town [in Chinese] 唐先镇
Qiancang Town [in Chinese] 前仓镇
Huajie Town [in Chinese] 花街镇
Zhoushan Town [in Chinese] 舟山镇
Gushan Town [in Chinese] 古山镇
Xixi Town [in Chinese] 西溪镇
Fangyan Town [in Chinese] 方岩镇
Xiangzhu Town [in Chinese] 象珠镇
Shizhu Town [in Chinese] 石柱镇

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
2010 cfguide.com ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . (Jan. 22)