Your Guide to China> Sichuan Province>>Ziyang Municipality>>Lezhi County >Gaosi Town(四川资阳乐至县高寺镇)

Gaosi Town, A division of Lezhi County,Sichuan Province

In Chinese: 高寺镇
In Pinyin: Gāo Sì Zhèn ;
Administrative Division Code : 512022116;
Post Code : 641500;
Calling Code : 0832
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 川M
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 512022

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Gaosi Community 高寺社区 Gāo Sì Shè Qū Community
Erlang Village 二郎村 èr Láng Cūn Village
Laojie Village 老街村 Lǎo Jiē Cūn Village
Shiyan Village 石堰村 Shí Yàn Cūn Village
Liangshui Village 凉水村 Liáng Shuǐ Cūn Village
Shifogou Village 石佛沟村 Shí Fó Gōu Cūn Village
Dujia Village 杜家村 Dù Jiā Cūn Village
Pohe Village 破河村 Pò Hé Cūn Village
Lailong Village 来龙村 Lái Lóng Cūn Village
Wujiagou Village 吴家沟村 Wú Jiā Gōu Cūn Village
Hongyan Village 红岩村 Hóng Yán Cūn Village
Qingshui Village 清水村 Qīng Shuǐ Cūn Village
Liziwan Village 梨子湾村 Lí Zǐ Wān Cūn Village
Quefei Village 雀飞村 Què Fēi Cūn Village
Chongyi Village 崇义村 Chóng Yì Cūn Village
Xinjian Village 新建村 Xīn Jiàn Cūn Village
Baiyang Village 白杨村 Bái Yáng Cūn Village
Juxian Village 聚贤村 Jù Xián Cūn Village
Kuaile Village 快乐村 Kuài Lè Cūn Village
Huashi Village 滑石村 Huá Shí Cūn Village
Yanzi Village 燕子村 Yān Zǐ Cūn Village
Foyan Village 佛岩村 Fó Yán Cūn Village
Fujia Village 付家村 Fù Jiā Cūn Village
Jianleqiao Village 简乐桥村 Jiǎn Lè Qiáo Cūn Village
Gujingmiao Village 古井庙村 Gǔ Jǐng Miào Cūn Village
Fuxin Village 福新村 Fú Xīn Cūn Village
Yangshici Village 杨氏祠村 Yáng Shì Cí Cūn Village
Xiaohe Village 小河村 Xiǎo Hé Cūn Village
Wanshou Village 万寿村 Wàn Shòu Cūn Village
Yongle Village 永乐村 Yǒng Lè Cūn Village
Xiangshui Village 响水村 Xiǎng Shuǐ Cūn Village
Qiaojiao Village 翘脚村 Qiáo Jiǎo Cūn Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Tianchi Town [in Chinese] 天池镇
Shifo Town [in Chinese] 石佛镇
Huilan Town [in Chinese] 回澜镇
Shituan Town [in Chinese] 石湍镇
Tongjia Town [in Chinese] 童家镇
Baolin Town [in Chinese] 宝林镇
Dafo Town [in Chinese] 大佛镇
Liang′an Town [in Chinese] 良安镇
Jinshun Town [in Chinese] 金顺镇

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
2010 cfguide.com ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . (Jan. 22)