Your Guide to China> Zhejiang Province>>Jinhua Municipality>>Yongkang City >Gushan Town(浙江金华永康市古山镇)

Gushan Town, A division of Yongkang City,Zhejiang Province

In Chinese: 古山镇
In Pinyin: Gǔ Shān Zhèn ;
Administrative Division Code : ;
Post Code : 321300;
Calling Code : 0579
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 浙G
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 330784

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Gushan Neighborhood 古山居委会 Gǔ Shān Jū Wēi Huì Neighborhood
Huku Neighborhood 胡库居委会 Hú Kù Jū Wēi Huì Neighborhood
Gushan Third Village 古山三村 Gǔ Shān Sān Cūn Third Village
Gushan First Village 古山一村 Gǔ Shān Yī Cūn First Village
Gushan Second Village 古山二村 Gǔ Shān èr Cūn Second Village
Gushan Fourth Village 古山四村 Gǔ Shān Sì Cūn Fourth Village
Houtanglong First Village 后塘弄一村 Hòu Táng Lòng Yī Cūn First Village
Houtanglong Second Village 后塘弄二村 Hòu Táng Lòng èr Cūn Second Village
Shiya Shangjie Village 世雅上街村 Shì Yā Shàng Jiē Cūn Village
Shiya Xiajie Village 世雅下街村 Shì Yā Xià Jiē Cūn Village
Dazheng Village 大峥村 Dà Zhēng Cūn Village
Huangtangkeng Village 黄塘坑村 Huáng Táng Kēng Cūn Village
Qianhuang Village 前黄村 Qián Huáng Cūn Village
Caoxi Xilu Village 草席西炉村 Cǎo Xí Xī Lú Cūn Village
Langshandian Village 榔山殿村 Láng Shān Diàn Cūn Village
Gongtang Village 弓塘村 Gōng Táng Cūn Village
Linkengchen Village 林坑陈村 Lín Kēng Chén Cūn Village
Dayuandong Village 大园东村 Dà Yuán Dōng Cūn Village
Xikeng Village 西坑村 Xī Kēng Cūn Village
Sunzhai Village 孙宅村 Sūn Zhái Cūn Village
Houli Village 后郦村 Hòu Lì Cūn Village
Tangdian Village 汤店村 Tāng Diàn Cūn Village
Huangjia Village 黄家村 Huáng Jiā Cūn Village
Haoshantou Village 浩山头村 Hào Shān Tóu Cūn Village
Kengkou Village 坑口村 Kēng Kǒu Cūn Village
Kengli Village 坑里村 Kēng Lǐ Cūn Village
Ningtang Village 宁塘村 Níng Táng Cūn Village
Yantang Village 晏塘村 Yàn Táng Cūn Village
Xiazhu Village 下朱村 Xià Zhū Cūn Village
Dajiangfan Village 大江畈村 Dà Jiāng Fàn Cūn Village
Qingtangxia Village 清塘下村 Qīng Táng Xià Cūn Village
Qiankeng Village 前坑村 Qián Kēng Cūn Village
Yaolingshan Village 姚岭山村 Yáo Lǐng Shān Cūn Village
Luoyingshan Village 落英山村 Luō Yīng Shān Cūn Village
Hukushang Village 胡库上村 Hú Kù Shàng Cūn Village
Hukuxia Village 胡库下村 Hú Kù Xià Cūn Village
Houlin Village 后林村 Hòu Lín Cūn Village
Loudian Village 楼店村 Lóu Diàn Cūn Village
Xiaxichi Village 下溪池村 Xià Xī Chí Cūn Village
Sixiahu Village 寺下胡村 Sì Xià Hú Cūn Village
Qinghouye Village 青后叶村 Qīng Hòu Yè Cūn Village
Wangnanshan Village 王南山村 Wáng Nán Shān Cūn Village
Xigan Village 溪干村 Xī Gān Cūn Village
Dafenshan Village 大坟山村 Dà Fén Shān Cūn Village
Zhengya Village 整雅村 Zhěng Yā Cūn Village
Zhujia Village 祝家村 Zhù Jiā Cūn Village
Qiantang Village 前塘村 Qián Táng Cūn Village
Zhaojia Village 赵家村 Zhào Jiā Cūn Village
Qianjin Village 前金村 Qián Jīn Cūn Village
Qianhang Village 前杭村 Qián Háng Cūn Village
Qianyuan Village 前园村 Qián Yuán Cūn Village
Mantang Village 墁塘村 Màn Táng Cūn Village
Liaoqian Village 寮前村 Liáo Qián Cūn Village
Pidian Village 皮店村 Pí Diàn Cūn Village
Datangzhou Village 大塘周村 Dà Táng Zhōu Cūn Village
Xuetang Village 雪塘村 Xuě Táng Cūn Village
Jinjianglong Village 金江龙村 Jīn Jiāng Lóng Cūn Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Dongcheng Sub-District [in Chinese] 东城街道
Tangxian Town [in Chinese] 唐先镇
Qiancang Town [in Chinese] 前仓镇
Huajie Town [in Chinese] 花街镇
Zhoushan Town [in Chinese] 舟山镇
Xixi Town [in Chinese] 西溪镇
Fangyan Town [in Chinese] 方岩镇
Xiangzhu Town [in Chinese] 象珠镇
Shizhu Town [in Chinese] 石柱镇

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
2010 cfguide.com ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . (Jan. 22)