Your Guide to China> Sichuan Province>>Ziyang Municipality>>Lezhi County >Huilan Town(四川资阳乐至县回澜镇)

Huilan Town, A division of Lezhi County,Sichuan Province

In Chinese: 回澜镇
In Pinyin: Huí Lán Zhèn ;
Administrative Division Code : 512022102;
Post Code : 641500;
Calling Code : 0832
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 川M
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 512022
Area Coverage: 85 square kilometers;
Population : 42,000 persons ;

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Huilan Community 回澜社区 Huí Lán Shè Qū Community
Qingquansi Village 清泉寺村 Qīng Quán Sì Cūn Village
Gusaokan Village 姑嫂坎村 Gū Sǎo Kǎn Cūn Village
Niushi Village 牛市村 Níu Shì Cūn Village
Hongguang Village 红光村 Hóng Guāng Cūn Village
Huzhu Village 互助村 Hù Zhù Cūn Village
Wutaishan Village 五台山村 Wǔ Tāi Shān Cūn Village
Lengjia Village 冷家村 Lěng Jiā Cūn Village
Majiagou Village 马家沟村 Mǎ Jiā Gōu Cūn Village
Wan′an Village 万安村 Wàn ān Cūn Village
Lingguan Village 灵官村 Líng Guān Cūn Village
Youfang Village 油坊村 Yóu Fāng Cūn Village
Fujiamiao Village 付家庙村 Fù Jiā Miào Cūn Village
Chuanzhumiao Village 川主庙村 Chuān Zhǔ Miào Cūn Village
Maluosi Village 马锣寺村 Mǎ Luó Sì Cūn Village
Baohua Village 爆花村 Bào Huā Cūn Village
Yuwangmiao Village 禹王庙村 Yǔ Wáng Miào Cūn Village
Nanmugou Village 楠木沟村 Nán Mù Gōu Cūn Village
Guanyinge Village 观音阁村 Guān Yīn Gé Cūn Village
Tuqiaopu Village 土桥铺村 Tǔ Qiáo Pū Cūn Village
Xiajiagou Village 夏家沟村 Xià Jiā Gōu Cūn Village
Niuchangba Village 牛场坝村 Níu Chǎng Bà Cūn Village
Xiongjiaqiao Village 熊家桥村 Xióng Jiā Qiáo Cūn Village
Yunfeng Village 云峰村 Yún Fēng Cūn Village
Mianhuagou Village 棉花沟村 Mián Huā Gōu Cūn Village
Zhongduibu Village 中队部村 Zhōng Duì Bù Cūn Village
Lanjia Village 兰家村 Lán Jiā Cūn Village
Guanyinqiao Village 观音桥村 Guān Yīn Qiáo Cūn Village
Daniantang Village 大埝塘村 Dà Niàn Táng Cūn Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Tianchi Town [in Chinese] 天池镇
Shifo Town [in Chinese] 石佛镇
Shituan Town [in Chinese] 石湍镇
Tongjia Town [in Chinese] 童家镇
Baolin Town [in Chinese] 宝林镇
Dafo Town [in Chinese] 大佛镇
Liang′an Town [in Chinese] 良安镇
Jinshun Town [in Chinese] 金顺镇
Zhonghechang Town [in Chinese] 中和场镇

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
2010 cfguide.com ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . (Jan. 22)