Your Guide to China> Hubei Province>>Huangshi Municipality>>Daye City >Jinhu Sub-district(湖北黄石大冶市金湖街道)

Jinhu Sub-district, A sub-division of urban area of Daye City,Hubei Province

In Chinese: 金湖街道
In Pinyin: Jīn Hú Jiē Dào ;
Administrative Division Code : 420281003;
Post Code : 435000;
Calling Code : 0714
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 鄂B
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 420281

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Majiao Community Neighborhood 马叫社区居委会 Mǎ Jiào Shè Qū Jū Wēi Huì Community Neighborhood
Tieluqiao Community Neighborhood 铁路桥社区居委会 Tiě Lù Qiáo Shè Qū Jū Wēi Huì Community Neighborhood
Wulidi Community Neighborhood 五里堤社区居委会 Wǔ Lǐ Dī Shè Qū Jū Wēi Huì Community Neighborhood
Jingxiang Community Neighborhood 井巷社区居委会 Jǐng Xiàng Shè Qū Jū Wēi Huì Community Neighborhood
Verdigris Shankuang Community Neighborhood 铜绿山矿社区居委 Tóng Lǜ Shān Kuàng Shè Qū Jū Wēi Community Neighborhood
Majiao Village 马叫村委会 Mǎ Jiào Cūn Wēi Huì Village
Jiaotian Village 角田村委会 Jiǎo Tián Cūn Wēi Huì Village
Zhulin Village 株林村委会 Zhū Lín Cūn Wēi Huì Village
Fanpu Village 范铺村委会 Fàn Pū Cūn Wēi Huì Village
Pingyuan Village 平原村委会 Píng Yuán Cūn Wēi Huì Village
Guyang Village 牯羊村委会 Gǔ Yáng Cūn Wēi Huì Village
Shiren Village 石任村委会 Shí Rèn Cūn Wēi Huì Village
Tianlong Village 田垅村委会 Tián Lǒng Cūn Wēi Huì Village
Kewan Village 柯湾村委会 Kē Wān Cūn Wēi Huì Village
Chengwan Village 程湾村委会 Chéng Wān Cūn Wēi Huì Village
Xiafang Village 下方村委会 Xià Fāng Cūn Wēi Huì Village
Wangquan Village 汪拳村委会 Wāng Quán Cūn Wēi Huì Village
Youxian Village 优先村委会 Yōu Xiān Cūn Wēi Huì Village
Qiru Village 栖儒村委会 Qī Rú Cūn Wēi Huì Village
Daquan Village 大泉村委会 Dà Quán Cūn Wēi Huì Village
Kezhuang Village 柯庄村委会 Kē Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Batang Village 巴塘村委会 Bā Táng Cūn Wēi Huì Village
Guwen Village 谷文村委会 Gǔ Wén Cūn Wēi Huì Village
Beihe Village 北河村委会 Běi Hé Cūn Wēi Huì Village
Fanchen Village 畈陈村委会 Fàn Chén Cūn Wēi Huì Village
Jiangqiao Village 姜桥村委会 Jiāng Qiáo Cūn Wēi Huì Village
Gangbei Village 港背村委会 Gǎng Bēi Cūn Wēi Huì Village
Hugeng Village 胡庚村委会 Hú Gēng Cūn Wēi Huì Village
Caifan Village 彩畈村委会 Cǎi Fàn Cūn Wēi Huì Village
Songtu Village 宋堍村委会 Sòng Tù Cūn Wēi Huì Village
Dexian Village 德贤村委会 Dé Xián Cūn Wēi Huì Village
Menlou Village 门楼村委会 Mén Lóu Cūn Wēi Huì Village
Gangling Village 港岭村委会 Gǎng Lǐng Cūn Wēi Huì Village
Longjiao Village 龙角村委会 Lóng Jiǎo Cūn Wēi Huì Village
Zhaobao Village 赵保村委会 Zhào Bǎo Cūn Wēi Huì Village
Sidouliang Village 四斗粮村委会 Sì Dǒu Liáng Cūn Wēi Huì Village
Huangjiaxian Village 黄家献村委会 Huáng Jiā Xiàn Cūn Wēi Huì Village
Quantang Village 泉塘村委会 Quán Táng Cūn Wēi Huì Village
Bajiaonao Village 八角垴村委会 Bā Jiǎo Nǎo Cūn Wēi Huì Village
Xiongjiabian Village 熊家边村委会 Xióng Jiā Biān Cūn Wēi Huì Village
Shejiafan Village 佘家畈村委会 Shé Jiā Fàn Cūn Wēi Huì Village
Xiasifang Village 下四房村委会 Xià Sì Fáng Cūn Wēi Huì Village
Shihua Village 石花村委会 Shí Huā Cūn Wēi Huì Village
Jiaohe Village 焦和村委会 Jiāo Hé Cūn Wēi Huì Village
Tongshan Village 铜山村委会 Tóng Shān Cūn Wēi Huì Village
Shangfeng Village 上冯村委会 Shàng Féng Cūn Wēi Huì Village
Huangpingshan Village 黄坪山村委会 Huáng Píng Shān Cūn Wēi Huì Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Dongyuelu Sub-District [in Chinese] 东岳路街道
Luojiaqiao Sub-District [in Chinese] 罗家桥街道
Jinshan Sub-District [in Chinese] 金山街道
Jinniu Town [in Chinese] 金牛镇
Bao′an Town [in Chinese] 保安镇
Lingxiang Town [in Chinese] 灵乡镇
Jinshandian Town [in Chinese] 金山店镇
Huandiqiao Town [in Chinese] 还地桥镇
Yinzu Town [in Chinese] 殷祖镇

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
2010 cfguide.com ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . (Jan. 22)