Your Guide to China> Sichuan Province>>Ziyang Municipality>>Lezhi County >Laodong Town(四川资阳乐至县劳动镇)

Laodong Town, A division of Lezhi County,Sichuan Province

In Chinese: 劳动镇
In Pinyin: Láo Dòng Zhèn ;
Administrative Division Code : 512022110;
Post Code : 641500;
Calling Code : 0832
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 川M
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 512022
Area Coverage: 60.5 square kilometers;
Population : 42,000 persons ;

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Laodong Community 劳动社区 Láo Dòng Shè Qū Community
Shibao Village 石宝村 Shí Bǎo Cūn Village
Baihua Village 百花村 Bǎi Huā Cūn Village
Miaoshan Village 庙山村 Miào Shān Cūn Village
Jiuju Village 旧居村 Jìu Jū Cūn Village
Niujiaogou Village 牛角沟村 Níu Jiǎo Gōu Cūn Village
Qimen Village 七门村 Qī Mén Cūn Village
Chaoshui Village 潮水村 Cháo Shuǐ Cūn Village
Gongmin Village 公民村 Gōng Mín Cūn Village
Songjiagou Village 送家沟村 Sòng Jiā Gōu Cūn Village
Shijia′ao Village 石家坳村 Shí Jiā ào Cūn Village
Shuanglong Village 双龙村 Shuāng Lóng Cūn Village
Minzhu Village 民主村 Mín Zhǔ Cūn Village
Lixianci Village 礼贤祠村 Lǐ Xián Cí Cūn Village
Guanghui Village 光辉村 Guāng Huī Cūn Village
Siyuewan Village 寺跃湾村 Sì Yuè Wān Cūn Village
Laoguanyin Village 老观音村 Lǎo Guān Yīn Cūn Village
Xianfeng Village 先锋村 Xiān Fēng Cūn Village
Sichabai Village 四杈柏村 Sì Chā Bǎi Cūn Village
Huilong′an Village 回龙庵村 Huí Lóng ān Cūn Village
Shuangcitang Village 双祠堂村 Shuāng Cí Táng Cūn Village
Yuanchaomen Village 远朝门村 Yuǎn Cháo Mén Cūn Village
Dengjiaci Village 邓家祠村 Dèng Jiā Cí Cūn Village
Wulichong Village 五里冲村 Wǔ Lǐ Chōng Cūn Village
Fali Village 法礼村 Fǎ Lǐ Cūn Village
Yakou Village 垭口村 Yā Kǒu Cūn Village
Tiangong Village 天宫村 Tiān Gōng Cūn Village
Fule Village 福乐村 Fú Lè Cūn Village
Chonggu Village 崇古村 Chóng Gǔ Cūn Village
Qingfeng Village 庆丰村 Qìng Fēng Cūn Village
Taojia Village 陶家村 Táo Jiā Cūn Village
Xiangjiazhai Village 向家寨村 Xiàng Jiā Zhài Cūn Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Tianchi Town [in Chinese] 天池镇
Shifo Town [in Chinese] 石佛镇
Huilan Town [in Chinese] 回澜镇
Shituan Town [in Chinese] 石湍镇
Tongjia Town [in Chinese] 童家镇
Baolin Town [in Chinese] 宝林镇
Dafo Town [in Chinese] 大佛镇
Liang′an Town [in Chinese] 良安镇
Jinshun Town [in Chinese] 金顺镇

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
2010 cfguide.com ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . (Jan. 22)