Your Guide to China> Henan Province>>Puyang Municipality>>Puyang County >Liangzhuang Township(河南濮阳濮阳县梁庄乡)

Liangzhuang Township, A division of rural area of Puyang County,Henan Province

In Chinese: 梁庄乡
In Pinyin: Liáng Zhuāng Xiāng ;
Administrative Division Code : ;
Post Code : 457100;
Calling Code : 0393
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 豫J
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 410928

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Liangzhuang Village 梁庄村 Liáng Zhuāng Cūn Village
Huangzhuang Village 荒庄村 Huāng Zhuāng Cūn Village
Kangtun Village 康屯村 Kāng Tún Cūn Village
Mafang Village 马坊村 Mǎ Fāng Cūn Village
Bawangji Village 坝王集村 Bà Wáng Jí Cūn Village
Gujialou Village 谷家楼村 Gǔ Jiā Lóu Cūn Village
Liuhezhai Village 柳合寨村 Lǐu Hé Zhài Cūn Village
Xiancheng Village 咸城村 Xián Chéng Cūn Village
Beichenzhai Village 北陈寨村 Běi Chén Zhài Cūn Village
Yuanlou Village 袁楼村 Yuán Lóu Cūn Village
Qianzhangwen Village 前张温村 Qián Zhāng Wēn Cūn Village
Sunzhangwen Village 孙张温村 Sūn Zhāng Wēn Cūn Village
Jiazhangwen Village 贾张温村 Jiǎ Zhāng Wēn Cūn Village
Wangzaolin Village 王枣林村 Wáng Zǎo Lín Cūn Village
Dongduanzhai Village 东段寨村 Dōng Duàn Zhài Cūn Village
Xiduanzhai Village 西段寨村 Xī Duàn Zhài Cūn Village
Bao′an Village 保安村 Bǎo ān Cūn Village
Guandimiao Village 关帝庙村 Guān Dì Miào Cūn Village
Caozaolin Village 曹枣林村 Cáo Zǎo Lín Cūn Village
Malou Village 马楼村 Mǎ Lóu Cūn Village
Aoyanzhuang Village 熬盐庄村 āo Yán Zhuāng Cūn Village
Yangliumiao Village 杨柳庙村 Yáng Lǐu Miào Cūn Village
Shijialou Village 史家楼村 Shǐ Jiā Lóu Cūn Village
Wuzaolin Village 吴枣林村 Wú Zǎo Lín Cūn Village
Xinzhai Village 辛寨村 Xīn Zhài Cūn Village
Liuzhai Village 刘寨村 Líu Zhài Cūn Village
Qianlou Village 前楼村 Qián Lóu Cūn Village
Xipo Village 西坡村 Xī Pō Cūn Village
Yanggudui Village 杨固堆村 Yáng Gù Duī Cūn Village
Dongmulou Village 东木楼村 Dōng Mù Lóu Cūn Village
Ximulou Village 西木楼村 Xī Mù Lóu Cūn Village
Yinyao Village 尹窑村 Yǐn Yáo Cūn Village
Houlou Village 后楼村 Hòu Lóu Cūn Village
Wangguo Village 王郭村 Wáng Guō Cūn Village
Maguo Village 马郭村 Mǎ Guō Cūn Village
Yinguo Village 尹郭村 Yǐn Guō Cūn Village
Niuzhuang Village 牛庄村 Níu Zhuāng Cūn Village
Xiaogudui Village 肖固堆村 Xiāo Gù Duī Cūn Village
Jingangji Village 金刚集村 Jīn Gāng Jí Cūn Village
Guozhuang Village 郭庄村 Guō Zhuāng Cūn Village
Zhoumiao Village 周庙村 Zhōu Miào Cūn Village
Miaotun Village 苗屯村 Miáo Tún Cūn Village
Lanzhuang Village 兰庄村 Lán Zhuāng Cūn Village
Hongtun Village 红屯村 Hóng Tún Cūn Village
Xiyutun Village 西于屯村 Xī Yú Tún Cūn Village
Zhongyutun Village 中于屯村 Zhōng Yú Tún Cūn Village
Chenyutun Village 陈于屯村 Chén Yú Tún Cūn Village
Jinzhuang Village 靳庄村 Jìn Zhuāng Cūn Village
Huangsuzhuang Village 黄苏庄村 Huáng Sū Zhuāng Cūn Village
Gezhai Village 各寨村 Gě Zhài Cūn Village
Zhaozhuang Village 赵庄村 Zhào Zhuāng Cūn Village
Hezhai Village 何寨村 Hé Zhài Cūn Village
Yuzhai Village 于寨村 Yú Zhài Cūn Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Wangchenggu Township [in Chinese] 王称固乡
Liutun Town [in Chinese] 柳屯镇
Wenliu Town [in Chinese] 文留镇
Qingzu Town [in Chinese] 庆祖镇
Bagongqiao Town [in Chinese] 八公桥镇
Xuzhen Town [in Chinese] 徐镇镇
Hubuzhai Township [in Chinese] 户部寨乡
Qinghetou Township [in Chinese] 清河头乡
Chengguan Town [in Chinese] 城关镇

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
2010 cfguide.com ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . (Jan. 22)