Your Guide to China> Henan Province>>Puyang Municipality>>Puyang County >Liutun Town(河南濮阳濮阳县柳屯镇)

Liutun Town, A division of Puyang County,Henan Province

In Chinese: 柳屯镇
In Pinyin: Lǐu Tún Zhèn ;
Administrative Division Code : ;
Post Code : 457100;
Calling Code : 0393
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 豫J
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 410928

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Liutun Village 柳屯村 Lǐu Tún Cūn Village
Zhangzhuang Village 张庄村 Zhāng Zhuāng Cūn Village
Xiaoji Village 小集村 Xiǎo Jí Cūn Village
Shuocun Village 朔村 Shuò Cūn Village
Huazhuang Village 化庄村 Huā Zhuāng Cūn Village
Wenwangzhuang Village 文王庄村 Wén Wáng Zhuāng Cūn Village
Zhaozhuang Village 赵庄村 Zhào Zhuāng Cūn Village
Dongchenzhuang Village 东陈庄村 Dōng Chén Zhuāng Cūn Village
Xichenzhuang Village 西陈庄村 Xī Chén Zhuāng Cūn Village
Chenyao Village 陈窑村 Chén Yáo Cūn Village
Xiaolou Village 肖楼村 Xiāo Lóu Cūn Village
Zhehezhai Village 这河寨村 Zhè Hé Zhài Cūn Village
Zaoke Village 枣科村 Zǎo Kē Cūn Village
Tulingtou Village 土岭头村 Tǔ Lǐng Tóu Cūn Village
Xiaozhai Village 小寨村 Xiǎo Zhài Cūn Village
Mazhai Village 马寨村 Mǎ Zhài Cūn Village
Beilizhuang Village 北李庄村 Běi Lǐ Zhuāng Cūn Village
Huangmiao Village 黄庙村 Huáng Miào Cūn Village
Hushanzhai Village 虎山寨村 Hǔ Shān Zhài Cūn Village
Yulintou Village 于林头村 Yú Lín Tóu Cūn Village
Dumusi Village 渡母寺村 Dù Mǔ Sì Cūn Village
Quliudian Village 曲六店村 Qū Lìu Diàn Cūn Village
Jitang Village 吉堂村 Jí Táng Cūn Village
Xingzhang Village 兴张村 Xīng Zhāng Cūn Village
Jiwa Village 吉洼村 Jí Wā Cūn Village
Jicun Village 吉村 Jí Cūn Village
Liuguai Village 刘拐村 Líu Guǎi Cūn Village
Zhangzhai Village 张寨村 Zhāng Zhài Cūn Village
Chencun Village 陈村 Chén Cūn Village
Qiniangzhai Village 七娘寨村 Qī Niáng Zhài Cūn Village
Gaocun Village 高村 Gāo Cūn Village
Hancun Village 韩村 Hán Cūn Village
Danshi Balang Village 单十八郎村 Dān Shí Bā Láng Cūn Village
Guanrendian Village 官仁店村 Guān Rén Diàn Cūn Village
Jiaocun Village 焦村 Jiāo Cūn Village
Yangcun Village 杨村 Yáng Cūn Village
Liuzhuang Village 刘庄村 Líu Zhuāng Cūn Village
Yangshi Balang Village 杨十八郎村 Yáng Shí Bā Láng Cūn Village
Yujia Village 于家村 Yú Jiā Cūn Village
Chaicun Village 柴村 Chái Cūn Village
Luanchanghu Village 栾昌湖村 Luán Chāng Hú Cūn Village
Hanchanghu Village 韩昌湖村 Hán Chāng Hú Cūn Village
Huangchanghu Village 黄昌湖村 Huáng Chāng Hú Cūn Village
Zhaozhan Village 赵占村 Zhào Zhān Cūn Village
Gezhan Village 葛占村 Gé Zhān Cūn Village
Lixin Village 里信村 Lǐ Xìn Cūn Village
Xujiazhuang Village 许家庄村 Xǔ Jiā Zhuāng Cūn Village
Dakouzhai Village 大口寨村 Dà Kǒu Zhài Cūn Village
Zhoucun Village 周村 Zhōu Cūn Village
Damei′an Village 大没岸村 Dà Méi àn Cūn Village
Hanmei′an Village 韩没岸村 Hán Méi àn Cūn Village
Ximei′an Village 西没岸村 Xī Méi àn Cūn Village
Xinchengzhan Village 新城占村 Xīn Chéng Zhān Cūn Village
Hutuo Village 滹沱村 Hū Tuó Cūn Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Wangchenggu Township [in Chinese] 王称固乡
Wenliu Town [in Chinese] 文留镇
Qingzu Town [in Chinese] 庆祖镇
Bagongqiao Town [in Chinese] 八公桥镇
Xuzhen Town [in Chinese] 徐镇镇
Hubuzhai Township [in Chinese] 户部寨乡
Qinghetou Township [in Chinese] 清河头乡
Chengguan Town [in Chinese] 城关镇
Liangzhuang Township [in Chinese] 梁庄乡

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
2010 cfguide.com ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . (Jan. 22)