Your Guide to China> Inner Mongolia Region>>Hulun Buir Municipality>>Arun Banner >Liuhe Town(内蒙古呼伦贝尔阿荣旗六合镇)

Liuhe Town, A division of Arun Banner,Inner Mongolia Region

In Chinese: 六合镇
In Pinyin: Lù Hé Zhèn ;
Administrative Division Code : 150721101;
Post Code : 021000;
Calling Code : 0470
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 蒙E
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 150721
Area Coverage: 420 square kilometers;

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Shengli Community Neighborhood 胜利社区居委会 Shēng Lì Shè Qū Jū Wēi Huì Community Neighborhood
Shuguang Village 曙光村 Shǔ Guāng Cūn Village
Baoguo Village 保国村 Bǎo Guó Cūn Village
Xingwang Village 兴旺村 Xīng Wàng Cūn Village
Defa Village 德发村 Dé Fā Cūn Village
Dongshantun Village 东山屯村 Dōng Shān Tún Cūn Village
Jianguo Village 建国村 Jiàn Guó Cūn Village
Zhenfeng Village 振丰村 Zhèn Fēng Cūn Village
Zhenzhu Village 珍珠村 Zhēn Zhū Cūn Village
Chang′an Village 长安村 Cháng ān Cūn Village
Yongsheng Village 永胜村 Yǒng Shēng Cūn Village
Yongle Village 永乐村 Yǒng Lè Cūn Village
Xinsheng Village 新胜村 Xīn Shēng Cūn Village
Jinbianbu Village 金边堡村 Jīn Biān Bǎo Cūn Village
Taipingqiao Village 太平桥村 Tài Píng Qiáo Cūn Village
Mukui Village 牧奎村 Mù Kuí Cūn Village
Henan Village 河南村 Hé Nán Cūn Village
Yushu Village 榆树村 Yú Shù Cūn Village
Changsheng Village 长胜村 Cháng Shēng Cūn Village
Hefa Village 河发村 Hé Fā Cūn Village
Lianhe Village 联合村 Lián Hé Cūn Village
Xingfa Village 兴发村 Xīng Fā Cūn Village
Qidao Quanzi Village 七道泉子村 Qī Dào Quán Zǐ Cūn Village
Wole Moding Village 沃勒莫丁村 Wò Lè Mò Dīng Cūn Village
Qingshanbu Village 青山堡村 Qīng Shān Bǎo Cūn Village
Yuhe Village 育合村 Yù Hé Cūn Village
Taipinggang Village 太平岗村 Tài Píng Gǎng Cūn Village
Hongqi Village 红旗村 Hóng Qí Cūn Village
Zhongxin Village 中心村 Zhōng Xīn Cūn Village
Baguashan Village 八卦山村 Bā Guà Shān Cūn Village
Xiaoquanzi Village 小泉子村 Xiǎo Quán Zǐ Cūn Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Naji Town [in Chinese] 那吉镇
Yadong Town [in Chinese] 亚东镇
Huo′erqi Town [in Chinese] 霍尔奇镇
Xiangyangyu Town [in Chinese] 向阳峪镇
Deli Qier Ewenki Township [in Chinese] 得力其尔鄂温克族乡
Chabaqi Ewenki Township [in Chinese] 查巴奇鄂温克族乡
Yinhedawo′er Ewenki Township [in Chinese] 音河达斡尔鄂温克族乡
Xinfa Korean Township [in Chinese] 新发朝鲜族乡

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
2010 cfguide.com ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . (Jan. 22)