Your Guide to China> Shandong Province>>Rizhao Municipality>>Donggang District >Nanhu Town(山东日照东港区南湖镇)

Nanhu Town, A division of Donggang District,Shandong Province

In Chinese: 南湖镇
In Pinyin: Nán Hú Zhèn ;
Administrative Division Code : 371102108;
Post Code : 276800;
Calling Code : 0633
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 鲁L
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 371102
Area Coverage: 172.6 square kilometers;

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Nanhu First Village Committee 南湖一村委会 Nán Hú Yī Cūn Wēi Huì First Village Committee
Nanhu Second Village Committee 南湖二村委会 Nán Hú èr Cūn Wēi Huì Second Village Committee
Nanhu Third Village Committee 南湖三村委会 Nán Hú Sān Cūn Wēi Huì Third Village Committee
Nanhu Fourth Village Committee 南湖四村委会 Nán Hú Sì Cūn Wēi Huì Fourth Village Committee
Fanjialing Village Committee 樊家岭村委会 Fán Jiā Lǐng Cūn Wēi Huì Village Committee
Baozigou Village Committee 报子沟村委会 Bào Zǐ Gōu Cūn Wēi Huì Village Committee
Anjia Zhuangzi Village Committee 安家庄子村委会 ān Jiā Zhuāng Zǐ Cūn Wēi Huì Village Committee
Boluozi Village Committee 卜落子村委会 Bo Luō Zǐ Cūn Wēi Huì Village Committee
Wangjia Guanzhuang Village Committee 王家官庄村委会 Wáng Jiā Guān Zhuāng Cūn Wēi Huì Village Committee
Dashangou Village Committee 大山沟村委会 Dà Shān Gōu Cūn Wēi Huì Village Committee
Zhanjia Village Committee 战家村委会 Zhàn Jiā Cūn Wēi Huì Village Committee
Kongchongshui Village Committee 空冲水村委会 Kōng Chōng Shuǐ Cūn Wēi Huì Village Committee
Yinjiaping Village Committee 殷家坪村委会 Yīn Jiā Píng Cūn Wēi Huì Village Committee
Dawangjiazhuangzi Village Committee 大王家庄子村委会 Dà Wáng Jiā Zhuāng Zǐ Cūn Wēi Huì Village Committee
Chenjia Village Committee 陈家村委会 Chén Jiā Cūn Wēi Huì Village Committee
Xiaobeihu Village Committee 小北湖村委会 Xiǎo Běi Hú Cūn Wēi Huì Village Committee
Shaojiagou Village Committee 邵家沟村委会 Shào Jiā Gōu Cūn Wēi Huì Village Committee
Loujiagou Village Committee 娄家沟村委会 Lóu Jiā Gōu Cūn Wēi Huì Village Committee
Xinfeng Village Committee 新风村委会 Xīn Fēng Cūn Wēi Huì Village Committee
Xishen Mazhuang Village 西沈马庄村委会 Xī Shěn Mǎ Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Huaxiayu Village 花峡峪村委会 Huā Xiá Yù Cūn Wēi Huì Village
Ximingzhao Village 西明照村委会 Xī Míng Zhào Cūn Wēi Huì Village
Dongmingzhao Village 东明照村委会 Dōng Míng Zhào Cūn Wēi Huì Village
Beiyuan Jiazhuang Village 北袁家庄村委会 Běi Yuán Jiā Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Dingjiagou Village 丁家沟村委会 Dīng Jiā Gōu Cūn Wēi Huì Village
Zhuangtou Village 庄头村委会 Zhuāng Tóu Cūn Wēi Huì Village
Xujia′an Village 许家庵村委会 Xǔ Jiā ān Cūn Wēi Huì Village
Dashanqian Village 大山前村委会 Dà Shān Qián Cūn Wēi Huì Village
Wangjia Daling Village 王家大岭村委会 Wáng Jiā Dà Lǐng Cūn Wēi Huì Village
Pengjiahe Village 彭家河村委会 Péng Jiā Hé Cūn Wēi Huì Village
Gongshan Village Committee 弓山村委会 Gōng Shān Cūn Wēi Huì Village Committee
Aotang Shizi Village 坳塘石子村委会 ào Táng Shí Zǐ Cūn Wēi Huì Village
Shilongkou Village 石龙口村委会 Shí Lóng Kǒu Cūn Wēi Huì Village
Dongma Lingqian Village 东马陵前村委会 Dōng Mǎ Líng Qián Cūn Wēi Huì Village
Xima Lingqian Village 西马陵前村委会 Xī Mǎ Líng Qián Cūn Wēi Huì Village
Zhangzhuangzi Village Committee 张庄子村委会 Zhāng Zhuāng Zǐ Cūn Wēi Huì Village Committee
Dongshen Mazhuang Village 东沈马庄村委会 Dōng Shěn Mǎ Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Xinhetuan Village 新合疃村委会 Xīn Hé Tuǎn Cūn Wēi Huì Village
Xiangjia Guanzhuang Village 相家官庄村委会 Xiāng Jiā Guān Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Donghuang Shanqian Village 东黄山前村委会 Dōng Huáng Shān Qián Cūn Wēi Huì Village
Zhonghuang Shanqian Village 中黄山前村委会 Zhōng Huáng Shān Qián Cūn Wēi Huì Village
Xihuang Shanqian Village 西黄山前村委会 Xī Huáng Shān Qián Cūn Wēi Huì Village
Xiaochang Wangya Village 小长汪崖村委会 Xiǎo Cháng Wāng Yá Cūn Wēi Huì Village
Dachang Wangya Village 大长汪崖村委会 Dà Cháng Wāng Yá Cūn Wēi Huì Village
Guanjialing Village 官家岭村委会 Guān Jiā Lǐng Cūn Wēi Huì Village
Quanzitou Village 泉子头村委会 Quán Zǐ Tóu Cūn Wēi Huì Village
Sanhetuan Village 三合疃村委会 Sān Hé Tuǎn Cūn Wēi Huì Village
Gonghetuan Village 共合疃村委会 Gōng Hé Tuǎn Cūn Wēi Huì Village
Andaituan Village 安代疃村委会 ān Dài Tuǎn Cūn Wēi Huì Village
Shengdaituan Village 盛代疃村委会 Shèng Dài Tuǎn Cūn Wēi Huì Village
Dabeihu Village 大北湖村委会 Dà Běi Hú Cūn Wēi Huì Village
Yujia Beigou Village 于家北沟村委会 Yú Jiā Běi Gōu Cūn Wēi Huì Village
Xiahu First Village Committee 下湖一村委会 Xià Hú Yī Cūn Wēi Huì First Village Committee
Xiahu Second Village Committee 下湖二村委会 Xià Hú èr Cūn Wēi Huì Second Village Committee
Xiahu Third Village Committee 下湖三村委会 Xià Hú Sān Cūn Wēi Huì Third Village Committee
Weigou Village Committee 苇沟村委会 Wěi Gōu Cūn Wēi Huì Village Committee
Xujiaping Village Committee 徐家坪村委会 Xú Jiā Píng Cūn Wēi Huì Village Committee
Kanjia Chengzi Village 阚家城子村委会 Kǎn Jiā Chéng Zǐ Cūn Wēi Huì Village
Dachengzi Village 大城子村委会 Dà Chéng Zǐ Cūn Wēi Huì Village
Wanjiaping Village 万家坪村委会 Wàn Jiā Píng Cūn Wēi Huì Village
Dazhaike Village 大宅科村委会 Dà Zhái Kē Cūn Wēi Huì Village
Xiaozhaike Village 小宅科村委会 Xiǎo Zhái Kē Cūn Wēi Huì Village
Xiaxiao Chengzi Village 下小城子村委会 Xià Xiǎo Chéng Zǐ Cūn Wēi Huì Village
Shangxiao Chengzi Village 上小城子村委会 Shàng Xiǎo Chéng Zǐ Cūn Wēi Huì Village
Shanghu Village 上湖村委会 Shàng Hú Cūn Wēi Huì Village
Shang′ao Village 上坳村委会 Shàng ào Cūn Wēi Huì Village
Xia′ao Village 下坳村委会 Xià ào Cūn Wēi Huì Village
Longwanggou Village 龙王沟村委会 Lóng Wáng Gōu Cūn Wēi Huì Village
Moujia Guanzhuang Village 牟家官庄村委会 Móu Jiā Guān Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Qiaoyezi Village 樵业子村委会 Qiáo Yè Zǐ Cūn Wēi Huì Village
Suijiazhuang Village 隋家庄村委会 Suí Jiā Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Maling′an Village 马陵安村委会 Mǎ Líng ān Cūn Wēi Huì Village
Anziping Village 安子坪村委会 ān Zǐ Píng Cūn Wēi Huì Village
Yinjiahe Village 尹家河村委会 Yǐn Jiā Hé Cūn Wēi Huì Village
Shihekou Village 石河口村委会 Shí Hé Kǒu Cūn Wēi Huì Village
Luochuanya Village 罗川崖村委会 Luō Chuān Yá Cūn Wēi Huì Village
Shiziling Village 狮子岭村委会 Shī Zǐ Lǐng Cūn Wēi Huì Village
Huangniya Village 黄泥崖村委会 Huáng Ní Yá Cūn Wēi Huì Village
Fenghuangzhuang Village 凤凰庄村委会 Fèng Huáng Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Changlinhe Village 长林河村委会 Cháng Lín Hé Cūn Wēi Huì Village
Shilaoshan Village 石老山村委会 Shí Lǎo Shān Cūn Wēi Huì Village
Dujiaping Village 杜家坪村委会 Dù Jiā Píng Cūn Wēi Huì Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Rizhao Sub-District [in Chinese] 日照街道
Shijiu Sub-District [in Chinese] 石臼街道
Kuishan Sub-District [in Chinese] 奎山街道
Qinlou Sub-District [in Chinese] 秦楼街道
Beijinglu Sub-District [in Chinese] 北京路街道
Heshan Town [in Chinese] 河山镇
Liangcheng Town [in Chinese] 两城镇
Taoluo Town [in Chinese] 涛雒镇
Xihu Town [in Chinese] 西湖镇

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
2010 cfguide.com ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . (Jan. 22)