Your Guide to China> Shaanxi Province>>Yan′an Municipality>>Baota District >Panlong Town(陕西延安宝塔区蟠龙镇)

Panlong Town, A division of Baota District,Shaanxi Province

In Chinese: 蟠龙镇
In Pinyin: Pán Lóng Zhèn ;
Administrative Division Code : 610602106;
Post Code : 716000;
Calling Code : 0911
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 陕J
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 610602
Area Coverage: 105.9 square kilometers;
Population : 11,000 persons ;

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Panlong Community 蟠龙社区 Pán Lóng Shè Qū Community
Panlong Village 蟠龙村 Pán Lóng Cūn Village
Zhifangping Village 纸房坪村 Zhǐ Fáng Píng Cūn Village
Tudong Village 土洞村 Tǔ Dòng Cūn Village
Sunya Village 孙崖村 Sūn Yá Cūn Village
Caoliugou Village 曹刘沟村 Cáo Líu Gōu Cūn Village
Liqu Village 李渠村 Lǐ Qú Cūn Village
Zhangshan Getai Village 张山圪台村 Zhāng Shān Gē Tāi Cūn Village
Wangjiagou Village 王家沟村 Wáng Jiā Gōu Cūn Village
Ciyaogou Village 瓷窑沟村 Cí Yáo Gōu Cūn Village
Yongsheng Village 永胜村 Yǒng Shēng Cūn Village
Guojiazhuang Village 郭家庄村 Guō Jiā Zhuāng Cūn Village
Hemao Village 何峁村 Hé Mǎo Cūn Village
Qianhegou Village 前何沟村 Qián Hé Gōu Cūn Village
Houhegou Village 后何沟村 Hòu Hé Gōu Cūn Village
Siju Village 四咀村 Sì Jǔ Cūn Village
Wohuwan Village 卧虎湾村 Wò Hǔ Wān Cūn Village
Zhifanggou Village 纸房沟村 Zhǐ Fáng Gōu Cūn Village
Liuping Village 刘坪村 Líu Píng Cūn Village
Maogou Village 毛沟村 Máo Gōu Cūn Village
Getuo Village 圪驮村 Gē Tuó Cūn Village
Hetaoping Village 核桃坪村 Hé Táo Píng Cūn Village
Xingou Village 新沟村 Xīn Gōu Cūn Village
Laozhuang Village 老庄村 Lǎo Zhuāng Cūn Village
Xinmin Village 新民村 Xīn Mín Cūn Village
Zaoyuan Village 枣园村 Zǎo Yuán Cūn Village
Wangzhuang Village 王庄村 Wáng Zhuāng Cūn Village
Tuojiagou Village 拓家沟村 Tuò Jiā Gōu Cūn Village
Yanjia Yaozi Village 闫家尧子村 Yán Jiā Yáo Zǐ Cūn Village
Qianshan Yaoze Village 前山尧则村 Qián Shān Yáo Zé Cūn Village
Xiaping Village 下坪村 Xià Píng Cūn Village
Yadi Village 崖底村 Yá Dǐ Cūn Village
Qianmiaogou Village 前庙沟村 Qián Miào Gōu Cūn Village
Houmiaogou Village 后庙沟村 Hòu Miào Gōu Cūn Village
Shengligou Village 胜利沟村 Shēng Lì Gōu Cūn Village
Houshan Yaoze Village 后山窑则村 Hòu Shān Yáo Zé Cūn Village
Yinju Village 尹咀村 Yǐn Jǔ Cūn Village
Mujiaping Village 木家坪村 Mù Jiā Píng Cūn Village
Sanzhigou Village 三志沟村 Sān Zhì Gōu Cūn Village
Lijiabian Village 李家砭村 Lǐ Jiā Biān Cūn Village
Lujiagou Village 芦家沟村 Lú Jiā Gōu Cūn Village
Laozhuangwan Village 老庄湾村 Lǎo Zhuāng Wān Cūn Village
Luping Village 芦坪村 Lú Píng Cūn Village
Shangping Village 上坪村 Shàng Píng Cūn Village
Datagou Village 大塔沟村 Dà Tǎ Gōu Cūn Village
Yushumao Village 榆树峁村 Yú Shù Mǎo Cūn Village
Zhutawan Village 朱塔湾村 Zhū Tǎ Wān Cūn Village
Niujiagou Village 牛家沟村 Níu Jiā Gōu Cūn Village
Liyayao Village 李崖窑村 Lǐ Yá Yáo Cūn Village
Jita Village 姬塔村 Jī Tǎ Cūn Village
Nanta Village 南塔村 Nán Tǎ Cūn Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Baotashan Sub-District [in Chinese] 宝塔山街道
Nanshi Sub-District [in Chinese] 南市街道
Fenghuangshan Sub-District [in Chinese] 凤凰山街道
Qiaogou Town [in Chinese] 桥沟镇
Zaoyuan Town [in Chinese] 枣园镇
Hezhuangping Town [in Chinese] 河庄坪镇
Liqu Town [in Chinese] 李渠镇
Yaodian Town [in Chinese] 姚店镇
Qinghuabian Town [in Chinese] 青化砭镇

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
2010 cfguide.com ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . (Jan. 22)