Your Guide to China> Zhejiang Province>>Jiaxing Municipality>>Nanhu District >Qixing Sub-district(浙江嘉兴南湖区七星街道)

Qixing Sub-district, A sub-division of urban area of Nanhu District,Zhejiang Province

In Chinese: 七星街道
In Pinyin: Qī Xīng Jiē Dào ;
Administrative Division Code : ;
Post Code : 314001;
Calling Code : 0573
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 浙F
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 330402

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Qixing Community 七星社区 Qī Xīng Shè Qū Community
Fengshan Community 凤山社区 Fèng Shān Shè Qū Community
Nanyan Community 南岩社区 Nán Yán Shè Qū Community
Longshan Village 龙山村 Lóng Shān Cūn Village
Kexia Village 磕下村 Kē Xià Cūn Village
Shangshiyan Village 上石演村 Shàng Shí Yǎn Cūn Village
Xiashiyan Village 下石演村 Xià Shí Yǎn Cūn Village
Shangsanxi Village 上三溪村 Shàng Sān Xī Cūn Village
Xiasanxi Village 下三溪村 Xià Sān Xī Cūn Village
Zhangjiazhuang Village 张家庄村 Zhāng Jiā Zhuāng Cūn Village
Kantou Village 坎头村 Kǎn Tóu Cūn Village
Houcun Village 侯村 Hóu Cūn Village
Miaoqiandi Village 庙前地村 Miào Qián Dì Cūn Village
Zhaopo′ao Village 赵婆岙村 Zhào Pó ào Cūn Village
Fenghuang Village 凤凰村 Fèng Huáng Cūn Village
Wulian Village 五联村 Wǔ Lián Cūn Village
Wudu Village 五都村 Wǔ Dū Cūn Village
Mantoushan Village 馒头山村 Mán Tóu Shān Cūn Village
Hulu′ao Village 葫芦岙村 Hú Lú ào Cūn Village
Jiufengsi Village 九峰寺村 Jǐu Fēng Sì Cūn Village
Yangmeishan Village 杨梅山村 Yáng Méi Shān Cūn Village
Xi′er Village 溪二村 Xī èr Cūn Village
Yuan′ao Village 元岙村 Yuán ào Cūn Village
Feifeng Village 飞凤村 Fēi Fèng Cūn Village
Yanli Village 岩里村 Yán Lǐ Cūn Village
Shangliquan Village 上礼泉村 Shàng Lǐ Quán Cūn Village
Tugumiao Village 土谷庙村 Tǔ Gǔ Miào Cūn Village
Xialiquan Village 下礼泉村 Xià Lǐ Quán Cūn Village
Tashan Village 塔山村 Tǎ Shān Cūn Village
Wulong′ao Village 五龙岙村 Wǔ Lóng ào Cūn Village
Panlong Village 盘龙村 Pán Lóng Cūn Village
Shizhuwan Village 石柱湾村 Shí Zhù Wān Cūn Village
Zhongyu Village 中喻村 Zhōng Yù Cūn Village
Hexin Village 合新村 Hé Xīn Cūn Village
Jinxing Village 金星村 Jīn Xīng Cūn Village
Houxi Village 后溪村 Hòu Xī Cūn Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Jianshe Sub-District [in Chinese] 建设街道
Jiefang Sub-District [in Chinese] 解放街道
Xinjia Sub-District [in Chinese] 新嘉街道
Nanhu Sub-District [in Chinese] 南湖街道
Xinxing Sub-District [in Chinese] 新兴街道
Chengnan Sub-District [in Chinese] 城南街道
Dongshan Sub-District [in Chinese] 东栅街道
Changshui Sub-District [in Chinese] 长水街道
Fengqiao Town [in Chinese] 凤桥镇

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
2010 cfguide.com ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . (Jan. 22)