Your Guide to China> >>Miyun District>>Taishitun Town(密云区太师屯镇)

Taishitun Town, A division of Miyun District,

In Chinese: 太师屯镇
In Pinyin: Tài Shī Tún Zhèn ;
Administrative Division Code : 110228107;
Post Code : 101500;
Calling Code : 010
The Prefix of Motor Vehicle License Plate :
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 110228
Area Coverage: 202 square kilometers;
Population : 37,000 persons ;

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Taishitun Community Neighborhood 太师屯社区居委会 Tài Shī Tún Shè Qū Jū Wēi Huì Community Neighborhood
Guangming Community Neighborhood 光明社区居委会 Guāng Míng Shè Qū Jū Wēi Huì Community Neighborhood
Zhengyang Community Neighborhood 正阳社区居委会 Zhēng Yáng Shè Qū Jū Wēi Huì Community Neighborhood
Yong′an Community Neighborhood 永安社区居委会 Yǒng ān Shè Qū Jū Wēi Huì Community Neighborhood
Beishan Community Neighborhood 北山社区居委会 Běi Shān Shè Qū Jū Wēi Huì Community Neighborhood
Huanggezhuang Village 黄各庄村委会 Huáng Gě Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Xuzhuangzi Village 许庄子村委会 Xǔ Zhuāng Zǐ Cūn Wēi Huì Village
Liuheyu Village 流河峪村委会 Líu Hé Yù Cūn Wēi Huì Village
Qianba Jiazhuang Village 前八家庄村委会 Qián Bā Jiā Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Houba Jiazhuang Village 后八家庄村委会 Hòu Bā Jiā Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Longtangou Village 龙潭沟村委会 Lóng Tán Gōu Cūn Wēi Huì Village
Shangzhuangzi Village 上庄子村委会 Shàng Zhuāng Zǐ Cūn Wēi Huì Village
Dongtian Gezhuang Village 东田各庄村委会 Dōng Tián Gě Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Liuhegou Village 流河沟村委会 Líu Hé Gōu Cūn Wēi Huì Village
Putaoyuan Village 葡萄园村委会 Pú Táo Yuán Cūn Wēi Huì Village
Taishitun Village 太师屯村委会 Tài Shī Tún Cūn Wēi Huì Village
Taishizhuang Village 太师庄村委会 Tài Shī Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Shangjinshan Village 上金山村委会 Shàng Jīn Shān Cūn Wēi Huì Village
Dacao Village Committee 大漕村委会 Dà Cáo Cūn Wēi Huì Village Committee
Xiaocao Village Committee 小漕村委会 Xiǎo Cáo Cūn Wēi Huì Village Committee
Chengzi Village 城子村委会 Chéng Zǐ Cūn Wēi Huì Village
Songshuyu Village 松树峪村委会 Sōng Shù Yù Cūn Wēi Huì Village
Xuegezhuang Village 学各庄村委会 Xué Gě Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Songshuzhang Village 松树掌村委会 Sōng Shù Zhǎng Cūn Wēi Huì Village
Sangyuan Village 桑园村委会 Sāng Yuán Cūn Wēi Huì Village
Heiguyan Village 黑古沿村委会 Hēi Gǔ Yán Cūn Wēi Huì Village
Qiannantai Village 前南台村委会 Qián Nán Tāi Cūn Wēi Huì Village
Hounantai Village 后南台村委会 Hòu Nán Tāi Cūn Wēi Huì Village
Toudaoling Village 头道岭村委会 Tóu Dào Lǐng Cūn Wēi Huì Village
Guangmingdui Village 光明队村委会 Guāng Míng Duì Cūn Wēi Huì Village
Erdaohe Village 二道河村委会 èr Dào Hé Cūn Wēi Huì Village
Chedaoyu Village 车道峪村委会 Chē Dào Yù Cūn Wēi Huì Village
Shayu Village 沙峪村委会 Shā Yù Cūn Wēi Huì Village
Linggong Village 令公村委会 Lǐng Gōng Cūn Wēi Huì Village
Nangou Village 南沟村委会 Nán Gōu Cūn Wēi Huì Village
Shiyanjing Village 石岩井村委会 Shí Yán Jǐng Cūn Wēi Huì Village
Dongzhuanghe Village 东庄禾村委会 Dōng Zhuāng Hé Cūn Wēi Huì Village
Machang Village 马场村委会 Mǎ Chǎng Cūn Wēi Huì Village
Luowa Village 落洼村委会 Luō Wā Cūn Wēi Huì Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Gulou Sub-District [in Chinese] 鼓楼街道
Guoyuan Sub-District [in Chinese] 果园街道
Tanying Area [in Chinese] 檀营地区
Miyun Town [in Chinese] 密云镇
Xiwengzhuang Town [in Chinese] 溪翁庄镇
Xitiangezhuang Town [in Chinese] 西田各庄镇
Shilipu Town [in Chinese] 十里堡镇
Henanzhai Town [in Chinese] 河南寨镇
Jugezhuang Town [in Chinese] 巨各庄镇

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
2010 cfguide.com ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . (Jan. 22)