Your Guide to China> Zhejiang Province>>Jinhua Municipality>>Yongkang City >Tangxian Town(浙江金华永康市唐先镇)

Tangxian Town, A division of Yongkang City,Zhejiang Province

In Chinese: 唐先镇
In Pinyin: Táng Xiān Zhèn ;
Administrative Division Code : ;
Post Code : 321300;
Calling Code : 0579
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 浙G
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 330784

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Tangxian Neighborhood 唐先居委会 Táng Xiān Jū Wēi Huì Neighborhood
Zhongshan Neighborhood 中山居委会 Zhōng Shān Jū Wēi Huì Neighborhood
Tangxian Third Village 唐先三村 Táng Xiān Sān Cūn Third Village
Tangxian First Village 唐先一村 Táng Xiān Yī Cūn First Village
Tangxian Second Village 唐先二村 Táng Xiān èr Cūn Second Village
Tangxian Fourth Village 唐先四村 Táng Xiān Sì Cūn Fourth Village
Shihukeng Village 石湖坑村 Shí Hú Kēng Cūn Village
Jianzhuang Village 谏庄村 Jiàn Zhuāng Cūn Village
Tongxi Village 桐溪村 Tóng Xī Cūn Village
Yanqian Village 岩前村 Yán Qián Cūn Village
Tangdong Village 唐东村 Táng Dōng Cūn Village
Qingtangzhuang Village 清塘庄村 Qīng Táng Zhuāng Cūn Village
Jinfan Village 金畈村 Jīn Fàn Cūn Village
Shangren Village 上仁村 Shàng Rén Cūn Village
Shiqiaotou Village 石桥头村 Shí Qiáo Tóu Cūn Village
Qianxi Village 前溪村 Qián Xī Cūn Village
Shihukou Village 石湖口村 Shí Hú Kǒu Cūn Village
Tangxiashu Village 唐下舒村 Táng Xià Shū Cūn Village
Shangkao Village 上考村 Shàng Kǎo Cūn Village
Longshan Village 龙山村 Lóng Shān Cūn Village
Qianshan Village 前山村 Qián Shān Cūn Village
Ta′ertou Village 塔儿头村 Tǎ ér Tóu Cūn Village
Geshanyan Village 格山沿村 Gē Shān Yán Cūn Village
Yunlu Village 云路村 Yún Lù Cūn Village
Xinhe Village 新河村 Xīn Hé Cūn Village
Shangxinwu Village 上新屋村 Shàng Xīn Wū Cūn Village
Yandongkou Village 岩洞口村 Yán Dòng Kǒu Cūn Village
Yanduli Village 岩渡里村 Yán Dù Lǐ Cūn Village
Dahou Village 大后村 Dà Hòu Cūn Village
Xiatian Village 下田村 Xià Tián Cūn Village
Zetang Village 泽塘村 Zé Táng Cūn Village
Tangshang Village 唐上村 Táng Shàng Cūn Village
San′ertou Village 三儿头村 Sān ér Tóu Cūn Village
Wangcun Village 汪村 Wāng Cūn Village
Yezhai Village 叶宅村 Yè Zhái Cūn Village
Hengyang Village 横洋村 Héng Yáng Cūn Village
Fengshan Sikou Village 凤山寺口村 Fèng Shān Sì Kǒu Cūn Village
Guanyingtang Village 官英堂村 Guān Yīng Táng Cūn Village
Rentan Village 仁坛村 Rén Tán Cūn Village
Xiaducao Village 夏杜曹村 Xià Dù Cáo Cūn Village
Yatang Village 雅堂村 Yā Táng Cūn Village
Shangting Village 上厅村 Shàng Tīng Cūn Village
Xiangyali Village 象牙里村 Xiàng Yá Lǐ Cūn Village
Bailiantang Village 白莲塘村 Bái Lián Táng Cūn Village
Changtangtou Village 长塘头村 Cháng Táng Tóu Cūn Village
Qiandujin Village 前渡金村 Qián Dù Jīn Cūn Village
Houlikeng Village 后力坑村 Hòu Lì Kēng Cūn Village
Zhongshan Village 中山村 Zhōng Shān Cūn Village
Ankeng Village 安坑村 ān Kēng Cūn Village
Shanduantou Village 山端头村 Shān Duān Tóu Cūn Village
Ruolingxia Village 箬岭下村 Ruò Lǐng Xià Cūn Village
Xiawei Village 下位村 Xià Wèi Cūn Village
Jinkeng Village 金坑村 Jīn Kēng Cūn Village
Zhoukeng Village 周坑村 Zhōu Kēng Cūn Village
Changchuan Village 长川村 Cháng Chuān Cūn Village
Lilingjiao Village 里岭脚村 Lǐ Lǐng Jiǎo Cūn Village
Mingxing Village 明星村 Míng Xīng Cūn Village
Panchuan Village 潘川村 Pān Chuān Cūn Village
Guzhucheng Village 古竹城村 Gǔ Zhú Chéng Cūn Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Dongcheng Sub-District [in Chinese] 东城街道
Qiancang Town [in Chinese] 前仓镇
Huajie Town [in Chinese] 花街镇
Zhoushan Town [in Chinese] 舟山镇
Gushan Town [in Chinese] 古山镇
Xixi Town [in Chinese] 西溪镇
Fangyan Town [in Chinese] 方岩镇
Xiangzhu Town [in Chinese] 象珠镇
Shizhu Town [in Chinese] 石柱镇

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
2010 cfguide.com ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . (Jan. 22)