Your Guide to China> Sichuan Province>>Dazhou Municipality>>Dazhu County >Tongjia Town(四川达州大竹县童家镇)

Tongjia Town, A division of Dazhu County,Sichuan Province

In Chinese: 童家镇
In Pinyin: Tóng Jiā Zhèn ;
Administrative Division Code : 512022104;
Post Code : 641500;
Calling Code : 0832
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 川M
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 512022
Area Coverage: 79 square kilometers;
Population : 48,000 persons ;

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Tongjia Community 童家社区 Tóng Jiā Shè Qū Community
Wanshousi Village 万寿寺村 Wàn Shòu Sì Cūn Village
Baiguo Village 白果村 Bái Guǒ Cūn Village
Tuanjie Village 团结村 Tuán Jié Cūn Village
Tanjiagou Village 谭家沟村 Tán Jiā Gōu Cūn Village
Fuguo Village 福果村 Fú Guǒ Cūn Village
Bajiaosi Village 八角寺村 Bā Jiǎo Sì Cūn Village
Shuangci Village 双祠村 Shuāng Cí Cūn Village
Baibu Village 白布村 Bái Bù Cūn Village
Tongjia Village 童家村 Tóng Jiā Cūn Village
Leshan Village 乐善村 Lè Shàn Cūn Village
Wujiazhai Village 伍家寨村 Wǔ Jiā Zhài Cūn Village
Longyuan Village 龙源村 Lóng Yuán Cūn Village
Jianquan Village 建全村 Jiàn Quán Cūn Village
Wutongqiao Village 五通桥村 Wǔ Tōng Qiáo Cūn Village
Chenjiaci Village 陈家祠村 Chén Jiā Cí Cūn Village
Dashenmiao Village 大神庙村 Dà Shén Miào Cūn Village
Wujiaci Village 吴家祠村 Wú Jiā Cí Cūn Village
Dashigou Village 大石沟村 Dà Shí Gōu Cūn Village
Lijiazhai Village 李家寨村 Lǐ Jiā Zhài Cūn Village
Zhangjiaci Village 张家祠村 Zhāng Jiā Cí Cūn Village
Yulongqiao Village 玉龙桥村 Yù Lóng Qiáo Cūn Village
Shibanya Village 石板垭村 Shí Bǎn Yā Cūn Village
Qunle Village 群乐村 Qún Lè Cūn Village
Xujiaqiao Village 徐家桥村 Xú Jiā Qiáo Cūn Village
Huanglingpu Village 黄岭铺村 Huáng Lǐng Pū Cūn Village
Liuzhiya Village 刘痣垭村 Líu Zhì Yā Cūn Village
Taipingqiao Village 太平桥村 Tài Píng Qiáo Cūn Village
Dagumiao Village 打鼓庙村 Dá Gǔ Miào Cūn Village
Tianfu Village 天福村 Tiān Fú Cūn Village
Anle Village 安乐村 ān Lè Cūn Village
Qilong Village 骑龙村 Qí Lóng Cūn Village
Yongquan Village 涌泉村 Yǒng Quán Cūn Village
Shizishan Village 狮子山村 Shī Zǐ Shān Cūn Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Zhuyang Town [in Chinese] 竹阳镇
Wumu Town [in Chinese] 乌木镇
Tuanba Town [in Chinese] 团坝镇
Yangjia Town [in Chinese] 杨家镇
Qinghe Town [in Chinese] 清河镇
Bailin Town [in Chinese] 柏林镇
Shihe Town [in Chinese] 石河镇
Shuanggong Town [in Chinese] 双拱镇
Shiqiaopu Town [in Chinese] 石桥铺镇

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
2010 cfguide.com ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . (Jan. 22)