Your Guide to China> Zhejiang Province>>Jinhua Municipality>>Wuyi County >Wangzhai Town(浙江金华武义县王宅镇)

Wangzhai Town, A division of Wuyi County,Zhejiang Province

In Chinese: 王宅镇
In Pinyin: Wáng Zhái Zhèn ;
Administrative Division Code : ;
Post Code : 321200;
Calling Code : 0579
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 浙G
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 330723

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Wangzhai Village 王宅村 Wáng Zhái Cūn Village
Taozhai Village 陶宅村 Táo Zhái Cūn Village
Neixinwu Village 内新屋村 Nèi Xīn Wū Cūn Village
Dufan Village 杜畈村 Dù Fàn Cūn Village
Liangzhai Village 梁宅村 Liáng Zhái Cūn Village
Shipengtou Village 石彭头村 Shí Péng Tóu Cūn Village
Mafuxia Village 马府下村 Mǎ Fǔ Xià Cūn Village
Yangdian Village 杨店村 Yáng Diàn Cūn Village
Dalingjiao Village 大岭脚村 Dà Lǐng Jiǎo Cūn Village
Shanbizhang Village 山碧张村 Shān Bì Zhāng Cūn Village
Yanzhai Village 岩宅村 Yán Zhái Cūn Village
Lidakeng Village 里大坑村 Lǐ Dà Kēng Cūn Village
Hujia Village 胡家村 Hú Jiā Cūn Village
Liangduantou Village 两端头村 Liǎng Duān Tóu Cūn Village
Xiangshantou Village 项山头村 Xiàng Shān Tóu Cūn Village
Qiaoting Village 桥亭村 Qiáo Tíng Cūn Village
Shangsibao Village 上四保村 Shàng Sì Bǎo Cūn Village
Yaoju Village 要巨村 Yāo Jù Cūn Village
Yaoju Second Village 要巨二村 Yāo Jù èr Cūn Second Village
Ma′ang Village 马昂村 Mǎ áng Cūn Village
Wushanxia Village 吴山下村 Wú Shān Xià Cūn Village
Yanwu Village 岩坞村 Yán Wù Cūn Village
Guopuzhu Village 郭浦朱村 Guō Pǔ Zhū Cūn Village
Pingtou Village 平头村 Píng Tóu Cūn Village
Zhougang Village 周岗村 Zhōu Gǎng Cūn Village
Tangchu Village 汤处村 Tāng Chù Cūn Village
Xiaqukou Village 下渠口村 Xià Qú Kǒu Cūn Village
Shanli Village 山里村 Shān Lǐ Cūn Village
Sencao Wukeng Village 森草坞坑村 Sēn Cǎo Wù Kēng Cūn Village
Dalaikou Village 大莱口村 Dà Lái Kǒu Cūn Village
Hongwei Village 红卫村 Hóng Wèi Cūn Village
Magongtang Village 马公塘村 Mǎ Gōng Táng Cūn Village
Zhaishan Village 宅山村 Zhái Shān Cūn Village
Zixi Village 紫溪村 Zǐ Xī Cūn Village
Sibadian Village 四八店村 Sì Bā Diàn Cūn Village
Shijingli Village 石井里村 Shí Jǐng Lǐ Cūn Village
Hongxing Village 红星村 Hóng Xīng Cūn Village
Dongyangmen Village 东阳门村 Dōng Yáng Mén Cūn Village
Daluhong Village 大路洪村 Dà Lù Hóng Cūn Village
Shenkeng Village 深坑村 Shēn Kēng Cūn Village
Dongsheng Village 东升村 Dōng Shēng Cūn Village
Sunliwu Village 孙里坞村 Sūn Lǐ Wù Cūn Village
Rencun Village 仁村村 Rén Cūn Cūn Village
Jinlong Village 金龙村 Jīn Lóng Cūn Village
Yangguang Village 阳光村 Yáng Guāng Cūn Village
Xinxing Village 新兴村 Xīn Xīng Cūn Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Yuyuan Township [in Chinese] 俞源乡
Xinzhai Town [in Chinese] 新宅镇
Sangang Township [in Chinese] 三港乡
Baimu Township [in Chinese] 白姆乡
Daxikou Township [in Chinese] 大溪口乡
Datian Township [in Chinese] 大田乡
Quanxi Town [in Chinese] 泉溪镇
Taoxi Town [in Chinese] 桃溪镇
Tongqin Town [in Chinese] 桐琴镇

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
2010 cfguide.com ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . (Jan. 22)