Your Guide to China> Zhejiang Province>>Jinhua Municipality>>Yiwu City >Yiting Town(浙江金华义乌市义亭镇)

Yiting Town, A division of Yiwu City,Zhejiang Province

In Chinese: 义亭镇
In Pinyin: Yì Tíng Zhèn ;
Administrative Division Code : ;
Post Code : 32200;
Calling Code : 0579
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 浙G
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 330782

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Chenjia Neighborhood 陈家居委会 Chén Jiā Jū Wēi Huì Neighborhood
Yiting Neighborhood 义亭居委会 Yì Tíng Jū Wēi Huì Neighborhood
Hediantang Neighborhood 荷店塘居委会 Hé Diàn Táng Jū Wēi Huì Neighborhood
Wangwuqiao Neighborhood 旺吴桥居委会 Wàng Wú Qiáo Jū Wēi Huì Neighborhood
Yiting Chezhan Neighborhood 义亭车站居委会 Yì Tíng Chē Zhàn Jū Wēi Huì Neighborhood
Chongyang Neighborhood 重阳居委会 Chóng Yáng Jū Wēi Huì Neighborhood
Baitang Village 白塘村 Bái Táng Cūn Village
Shanjing Village 山景村 Shān Jǐng Cūn Village
Baozhai Village 鲍宅村 Bào Zhái Cūn Village
Xiayu Village 下宇村 Xià Yǔ Cūn Village
Quancun Village 全村村 Quán Cūn Cūn Village
Qianzhai Village 前宅村 Qián Zhái Cūn Village
Houzhang Village 后张村 Hòu Zhāng Cūn Village
Shikou Village 市口村 Shì Kǒu Cūn Village
Xihoufan Village 西后畈村 Xī Hòu Fàn Cūn Village
Xiwu Village 西吴村 Xī Wú Cūn Village
Xiyang Village 西杨村 Xī Yáng Cūn Village
Zhangjia Village 张家村 Zhāng Jiā Cūn Village
Wucun Village 吴村村 Wú Cūn Cūn Village
Fuzhai Village 傅宅村 Fù Zhái Cūn Village
Longtouzhu First Village 陇头朱一村 Lǒng Tóu Zhū Yī Cūn Village
Longtouzhu Second Village 陇头朱二村 Lǒng Tóu Zhū èr Cūn Village
Longtouzhu Third Village 陇头朱三村 Lǒng Tóu Zhū Sān Cūn Village
Longtouzhu Fourth Village 陇头朱四村 Lǒng Tóu Zhū Sì Cūn Village
Tiantang Village 田塘村 Tián Táng Cūn Village
Xitian Village 西田村 Xī Tián Cūn Village
Qingsu Village 青肃村 Qīng Sù Cūn Village
Shangzhai Village 上宅村 Shàng Zhái Cūn Village
Chelu Village 车路村 Chē Lù Cūn Village
Shangteng Village 上滕村 Shàng Téng Cūn Village
Xiadian Village 下店村 Xià Diàn Cūn Village
Xiateng Village 下滕村 Xià Téng Cūn Village
Xiantian Village 先田村 Xiān Tián Cūn Village
Xilou Village 西楼村 Xī Lóu Cūn Village
Dalou Village 大楼村 Dà Lóu Cūn Village
Gangyao Village 缸窑村 Gāng Yáo Cūn Village
Hedian Village 何店村 Hé Diàn Cūn Village
Qianwu Village 前屋村 Qián Wū Cūn Village
Yucun Village 俞村村 Yú Cūn Cūn Village
Shanghu Village 上胡村 Shàng Hú Cūn Village
Chendian Village 陈店村 Chén Diàn Cūn Village
Muqiao Village 木桥村 Mù Qiáo Cūn Village
Yeqian Village 叶前村 Yè Qián Cūn Village
Jianchou Village 枧畴村 Jiǎn Chóu Cūn Village
Hangchou Village 杭畴村 Háng Chóu Cūn Village
Gutingtang Village 古亭塘村 Gǔ Tíng Táng Cūn Village
Longhuayuan Village 龙华院村 Lóng Huā Yuàn Cūn Village
Xiaxinwu Village 下新屋村 Xià Xīn Wū Cūn Village
Lutangxia Village 芦塘下村 Lú Táng Xià Cūn Village
Nianmushan Village 念亩山村 Niàn Mǔ Shān Cūn Village
Yawenlou Village 雅文楼村 Yā Wén Lóu Cūn Village
Shita First Village 石塔一村 Shí Tǎ Yī Cūn First Village
Shita Second Village 石塔二村 Shí Tǎ èr Cūn Second Village
Wangshanding Village 王山顶村 Wáng Shān Dǐng Cūn Village
Xinfan Village 新樊村 Xīn Fán Cūn Village
Yangkezheng Village 仰科郑村 Yǎng Kē Zhèng Cūn Village
Xinxihe Village 新西河村 Xīn Xī Hé Cūn Village
Wangqian First Village 王阡一村 Wáng Qiān Yī Cūn First Village
Wangqian Second Village 王阡二村 Wáng Qiān èr Cūn Second Village
Wangqian Third Village 王阡三村 Wáng Qiān Sān Cūn Third Village
Wangliantang Village 王莲塘村 Wáng Lián Táng Cūn Village
Tongshanqian Village 铜山前村 Tóng Shān Qián Cūn Village
Lihouzhang Village 里后张村 Lǐ Hòu Zhāng Cūn Village
Baitatang Village 白塔塘村 Bái Tǎ Táng Cūn Village
Fantianzhu Village 畈田朱村 Fàn Tián Zhū Cūn Village
Zaoxitang Village 早溪塘村 Zǎo Xī Táng Cūn Village
Shangbao Xitang Village 上包西塘村 Shàng Bāo Xī Táng Cūn Village
Xiabao Xitang Village 下包西塘村 Xià Bāo Xī Táng Cūn Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Fotang Town [in Chinese] 佛堂镇
Dachen Town [in Chinese] 大陈镇
Chengxi Sub-District [in Chinese] 城西街道
Shangxi Town [in Chinese] 上溪镇
Chi′an Town [in Chinese] 赤岸镇
Suxi Town [in Chinese] 苏溪镇
Choucheng Sub-district [in Chinese] 稠城街道
Beiyuan Sub-district [in Chinese] 北苑街道
Choujiang Sub-district [in Chinese] 稠江街道

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
2010 cfguide.com ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . (Jan. 22)