Your Guide to China> Zhejiang Province>>Taizhou Municipality>>Huangyan District >Yuanqiao Town(浙江台州黄岩区院桥镇)

Yuanqiao Town, A division of Huangyan District,Zhejiang Province

In Chinese: 院桥镇
In Pinyin: Yuàn Qiáo Zhèn ;
Administrative Division Code : 331003107;
Post Code : 318000;
Calling Code : 0576
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 浙J
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 331003

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Yuanqiaojie Neighborhood 院桥街居委会 Yuàn Qiáo Jiē Jū Wēi Huì Neighborhood
Qianzhuang Neighborhood 前庄居委会 Qián Zhuāng Jū Wēi Huì Neighborhood
Xiabao Neighborhood 下抱居委会 Xià Bào Jū Wēi Huì Neighborhood
Nanjie Neighborhood 南街居委会 Nán Jiē Jū Wēi Huì Neighborhood
Shamenjin Village 沙门金村 Shā Mén Jīn Cūn Village
Shamenyu Village 沙门於村 Shā Mén Yū Cūn Village
Shamendian Village 沙门店村 Shā Mén Diàn Cūn Village
Wangjia′ao Village 王家岙村 Wáng Jiā ào Cūn Village
Hengjing Qianan Village 横泾前岸村 Héng Jīng Qián àn Cūn Village
Hengjing Houan Village 横泾后岸村 Héng Jīng Hòu àn Cūn Village
Pukoudong Village 浦口东村 Pǔ Kǒu Dōng Cūn Village
Pukouxi Village 浦口西村 Pǔ Kǒu Xī Cūn Village
Gaoyang Village 高洋村 Gāo Yáng Cūn Village
Pukouyang Village 浦口杨村 Pǔ Kǒu Yáng Cūn Village
Henglin Village 横林村 Héng Lín Cūn Village
Dengta Village 灯塔村 Dēng Tǎ Cūn Village
Henglin Houan Village 横林后岸村 Héng Lín Hòu àn Cūn Village
Heyu Village 合屿村 Hé Yǔ Cūn Village
Hetou Village 河头村 Hé Tóu Cūn Village
Tangjiaqiao Village 唐家桥村 Táng Jiā Qiáo Cūn Village
Dongjiafeng Village 东家峰村 Dōng Jiā Fēng Cūn Village
Panjia′ao Village 潘家岙村 Pān Jiā ào Cūn Village
Dui′ao Village 对岙村 Duì ào Cūn Village
Zhantang Village 占堂村 Zhān Táng Cūn Village
Qianzheng Village 前郑村 Qián Zhèng Cūn Village
Houzhengqiao Village 后郑桥村 Hòu Zhèng Qiáo Cūn Village
Dongjian Village 东鉴村 Dōng Jiàn Cūn Village
Xiashantou Village 下山头村 Xià Shān Tóu Cūn Village
Tongcun Village 桐村村 Tóng Cūn Cūn Village
Shanbei Village 山北村 Shān Běi Cūn Village
Tianyang Village 田洋村 Tián Yáng Cūn Village
Shanxia Village 山下村 Shān Xià Cūn Village
Ying′ao Village 盈岙村 Yíng ào Cūn Village
Hujiaqiao Village 胡家桥村 Hú Jiā Qiáo Cūn Village
Jishan Village 鸡山村 Jī Shān Cūn Village
Shantouchen Village 山头陈村 Shān Tóu Chén Cūn Village
Lingxiadong Village 岭下东村 Lǐng Xià Dōng Cūn Village
Meishan Village 梅山村 Méi Shān Cūn Village
Jianyang Village 鉴洋村 Jiàn Yáng Cūn Village
Shangchun Village 上春村 Shàng Chūn Cūn Village
Xiacun Village 下村村 Xià Cūn Cūn Village
Zhong′aoli Village 中岙里村 Zhōng ào Lǐ Cūn Village
Shang′ao Village 上岙村 Shàng ào Cūn Village
Niuji Village 牛极村 Níu Jí Cūn Village
Xihe Village 西合村 Xī Hé Cūn Village
Jiuzhu Village 旧柱村 Jìu Zhù Cūn Village
Xixi Village 西溪村 Xī Xī Cūn Village
Aolijie Village 岙里街村 ào Lǐ Jiē Cūn Village
Yali Village 雅里村 Yā Lǐ Cūn Village
Sulou Village 苏楼村 Sū Lóu Cūn Village
Shuihua Village 水花村 Shuǐ Huā Cūn Village
Jingtou Village 井头村 Jǐng Tóu Cūn Village
Xiuling Village 秀岭村 Xìu Lǐng Cūn Village
Yang′ao Village 洋岙村 Yáng ào Cūn Village
Fanrong Village 繁荣村 Fán Róng Cūn Village
Diantoujie Village 店头街村 Diàn Tóu Jiē Cūn Village
Qianzhai Village 前宅村 Qián Zhái Cūn Village
Xiadiantou Village 下店头村 Xià Diàn Tóu Cūn Village
Yongle Village 永乐村 Yǒng Lè Cūn Village
Sanyou Village 三友村 Sān Yǒu Cūn Village
Shuijiayang Village 水家洋村 Shuǐ Jiā Yáng Cūn Village
Lianghu Qiaoqian Village 梁湖桥前村 Liáng Hú Qiáo Qián Cūn Village
Lianghuqiao Village 梁湖桥村 Liáng Hú Qiáo Cūn Village
Qianwang Village 前王村 Qián Wáng Cūn Village
Jingnan Village 泾南村 Jīng Nán Cūn Village
Houzhai Village 后宅村 Hòu Zhái Cūn Village
Shangqiao Village 上桥村 Shàng Qiáo Cūn Village
Shengshangyang Village 升上洋村 Shēng Shàng Yáng Cūn Village
Shuilintou Village 水淋头村 Shuǐ Lín Tóu Cūn Village
Huayu Village 华屿村 Huā Yǔ Cūn Village
Xiadian Village 下店村 Xià Diàn Cūn Village
Aolin Village 岙林村 ào Lín Cūn Village
Silian Village 四联村 Sì Lián Cūn Village
Zhangqian Village 樟前村 Zhāng Qián Cūn Village
Zuoren Quarter 左任新村 Zuǒ Rèn Xīn Cūn Quarter
Xinshangjiang Village 新上蒋村 Xīn Shàng Jiǎng Cūn Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Dongcheng Sub-District [in Chinese] 东城街道
Nancheng Sub-District [in Chinese] 南城街道
Xicheng Sub-District [in Chinese] 西城街道
Beicheng Sub-District [in Chinese] 北城街道
Xinqian Sub-District [in Chinese] 新前街道
Chengjiang Sub-District [in Chinese] 澄江街道
Jiangkou Sub-District [in Chinese] 江口街道
Gaoqiao Sub-District [in Chinese] 高桥街道
Ningxi Town [in Chinese] 宁溪镇

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
2010 cfguide.com ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . (Jan. 22)