Your Guide to China> Shandong Province>>Yantai Municipality>>Laizhou City >Zhacun Town(山东烟台莱州市柞村镇)

Zhacun Town, A division of Laizhou City,Shandong Province

In Chinese: 柞村镇
In Pinyin: Zhà Cūn Zhèn ;
Administrative Division Code : 370683109;
Post Code : 264000;
Calling Code : 0535
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 鲁F
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 370683
Area Coverage: 147 square kilometers;

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Shizikou Village 十字口村委会 Shí Zì Kǒu Cūn Wēi Huì Village
Hougaojia Village 后高家村委会 Hòu Gāo Jiā Cūn Wēi Huì Village
Qianzhangjia Village 前张家村委会 Qián Zhāng Jiā Cūn Wēi Huì Village
Dahequan Village 大河圈村委会 Dà Hé Quān Cūn Wēi Huì Village
Beimayi Village 北马驿村委会 Běi Mǎ Yì Cūn Wēi Huì Village
Damayi Village 大马驿村委会 Dà Mǎ Yì Cūn Wēi Huì Village
Zengfuzhuang Village 增福庄村委会 Zēng Fú Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Xiaohequan Village 小河圈村委会 Xiǎo Hé Quān Cūn Wēi Huì Village
Dongguanzhuang Village 东官庄村委会 Dōng Guān Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Xiguanzhuang Village 西官庄村委会 Xī Guān Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Xiaowu Village 小屋村委会 Xiǎo Wū Cūn Wēi Huì Village
Guojia Zhuangzi Village 郭家庄子村委会 Guō Jiā Zhuāng Zǐ Cūn Wēi Huì Village
Ximayi Village 西马驿村委会 Xī Mǎ Yì Cūn Wēi Huì Village
Caigezhuang Village 蔡格庄村委会 Cài Gē Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Xizhuwang Village 西朱旺村委会 Xī Zhū Wàng Cūn Wēi Huì Village
Chenjiatuan Village 陈家疃村委会 Chén Jiā Tuǎn Cūn Wēi Huì Village
Kongjia Village 孔家村委会 Kǒng Jiā Cūn Wēi Huì Village
Jifu Village 积福村委会 Jī Fú Cūn Wēi Huì Village
Dongzhuwang Village 东朱旺村委会 Dōng Zhū Wàng Cūn Wēi Huì Village
Zhongzhuwang Village 中朱旺村委会 Zhōng Zhū Wàng Cūn Wēi Huì Village
Lintuanhe Village 临疃河村委会 Lín Tuǎn Hé Cūn Wēi Huì Village
Pozi Village 坡子村委会 Pō Zǐ Cūn Wēi Huì Village
Henan Zhoujia Village 河南周家村委会 Hé Nán Zhōu Jiā Cūn Wēi Huì Village
Huoshenmiao Village 火神庙村委会 Huǒ Shén Miào Cūn Wēi Huì Village
Hejia Village 贺家村委会 Hè Jiā Cūn Wēi Huì Village
Haojia Village 郝家村委会 Hǎo Jiā Cūn Wēi Huì Village
Yaotuan Village 姚疃村委会 Yáo Tuǎn Cūn Wēi Huì Village
Wazi Village 洼子村委会 Wā Zǐ Cūn Wēi Huì Village
Gaoshan Village 高山村委会 Gāo Shān Cūn Wēi Huì Village
Shangmajia Village 上马家村委会 Shàng Mǎ Jiā Cūn Wēi Huì Village
Dazhoujia Village 大周家村委会 Dà Zhōu Jiā Cūn Wēi Huì Village
Gejia Village 葛家村委会 Gé Jiā Cūn Wēi Huì Village
Nanmiao Village 南庙村委会 Nán Miào Cūn Wēi Huì Village
Dongzhusong Village 东朱宋村委会 Dōng Zhū Sòng Cūn Wēi Huì Village
Xizhusong Village 西朱宋村委会 Xī Zhū Sòng Cūn Wēi Huì Village
Shangjiashan Village 尚家山村委会 Shàng Jiā Shān Cūn Wēi Huì Village
Banjia Village Committee 班家村委会 Bān Jiā Cūn Wēi Huì Village Committee
Sunjia Huanghua Village 孙家黄花村委会 Sūn Jiā Huáng Huā Cūn Wēi Huì Village
Xingjia Huanghua Village 邢家黄花村委会 Xíng Jiā Huáng Huā Cūn Wēi Huì Village
Dahuanghua Village 大黄花村委会 Dà Huáng Huā Cūn Wēi Huì Village
Dongbuhou Village 东埠后村委会 Dōng Bù Hòu Cūn Wēi Huì Village
Dongjiangjia Village 东姜家村委会 Dōng Jiāng Jiā Cūn Wēi Huì Village
Xijiangjia Village 西姜家村委会 Xī Jiāng Jiā Cūn Wēi Huì Village
Beisikou Village 北寺口村委会 Běi Sì Kǒu Cūn Wēi Huì Village
Xiaoshuizhuang Village 消水庄村委会 Xiāo Shuǐ Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Dazangjia Village 大臧家村委会 Dà Zāng Jiā Cūn Wēi Huì Village
Huangshanhou Village 黄山后村委会 Huáng Shān Hòu Cūn Wēi Huì Village
Pudukou Village 普渡口村委会 Pǔ Dù Kǒu Cūn Wēi Huì Village
Xizangjia Village 西臧家村委会 Xī Zāng Jiā Cūn Wēi Huì Village
Chijiazhuang Village 迟家庄村委会 Chí Jiā Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Dataitou Village 大台头村委会 Dà Tāi Tóu Cūn Wēi Huì Village
Woluozi Village 窝洛子村委会 Wō Luò Zǐ Cūn Wēi Huì Village
Dongguanmen Village 东关门村委会 Dōng Guān Mén Cūn Wēi Huì Village
Xiaotaitou Village 小台头村委会 Xiǎo Tāi Tóu Cūn Wēi Huì Village
Dongwangzhuang Village 东王庄村委会 Dōng Wáng Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Xiazhangjia Village 下张家村委会 Xià Zhāng Jiā Cūn Wēi Huì Village
Xiguanmen Village 西关门村委会 Xī Guān Mén Cūn Wēi Huì Village
Majiakuang Village 马家夼村委会 Mǎ Jiā Kuǎng Cūn Wēi Huì Village
Xiankuang Village 仙夼村委会 Xiān Kuǎng Cūn Wēi Huì Village
Menggezhuang Village 盟格庄村委会 Méng Gē Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Wenchanglu Sub-District [in Chinese] 文昌路街道
Yong′anlu Sub-District [in Chinese] 永安路街道
Sanshandao Sub-District [in Chinese] 三山岛街道
Chengganglu Sub-District [in Chinese] 城港路街道
Wenfenglu Sub-District [in Chinese] 文峰路街道
Shahe Town [in Chinese] 沙河镇
Zhuqiao Town [in Chinese] 朱桥镇
Guojiadian Town [in Chinese] 郭家店镇
Jincheng Town [in Chinese] 金城镇

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
2010 cfguide.com ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . (Jan. 22)