Your Guide to China> Sichuan Province>>Ziyang Municipality>>Lezhi County >Dafo Town(四川资阳乐至县大佛镇)

Dafo Town, A division of Lezhi County,Sichuan Province

In Chinese: 大佛镇
In Pinyin: Dà Fó Zhèn ;
Administrative Division Code : 512022106;
Post Code : 641500;
Calling Code : 0832
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 川M
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 512022
Area Coverage: 69.9 square kilometers;
Population : 46,000 persons ;

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Dafo Community 大佛社区 Dà Fó Shè Qū Community
Guanyinsi Village 观音寺村 Guān Yīn Sì Cūn Village
Dafosi Village 大佛寺村 Dà Fó Sì Cūn Village
Baojianhe Village 宝剑河村 Bǎo Jiàn Hé Cūn Village
Luohansi Village 罗汉寺村 Luō Hàn Sì Cūn Village
Xielingchang Village 谢岭场村 Xiè Lǐng Chǎng Cūn Village
Taishan Village 泰山村 Tài Shān Cūn Village
Erlong Village 二龙村 èr Lóng Cūn Village
Chenjiaqiao Village 陈家桥村 Chén Jiā Qiáo Cūn Village
Yuanbai Village 源柏村 Yuán Bǎi Cūn Village
Shengshou Village 圣寿村 Shèng Shòu Cūn Village
Diaoyugou Village 钓鱼沟村 Diào Yú Gōu Cūn Village
Guanfang Village 官房村 Guān Fáng Cūn Village
Dubaishu Village 独柏树村 Dú Bǎi Shù Cūn Village
Hong′an Village 红鞍村 Hóng ān Cūn Village
Bishanmiao Village 碧山庙村 Bì Shān Miào Cūn Village
Laishi Village 赖石村 Lài Shí Cūn Village
Qilongdian Village 骑龙店村 Qí Lóng Diàn Cūn Village
Baihuaqiao Village 白花桥村 Bái Huā Qiáo Cūn Village
Huaiyinsi Village 槐荫寺村 Huái Yīn Sì Cūn Village
Gunlongpo Village 滚龙坡村 Gǔn Lóng Pō Cūn Village
Tieniuwan Village 铁牛湾村 Tiě Níu Wān Cūn Village
Dongchansi Village 东禅寺村 Dōng Chán Sì Cūn Village
Xiangtanzi Village 响滩子村 Xiǎng Tān Zǐ Cūn Village
Lvheba Village 吕河坝村 Lǚ Hé Bà Cūn Village
Zhaojia Village 赵家村 Zhào Jiā Cūn Village
Jielongmiao Village 节龙庙村 Jiē Lóng Miào Cūn Village
Mituosi Village 弥陀寺村 Mí Tuó Sì Cūn Village
Wugenbai Village 五根柏村 Wǔ Gēn Bǎi Cūn Village
Nanshansi Village 南山寺村 Nán Shān Sì Cūn Village
Hongtudi Village 红土地村 Hóng Tǔ Dì Cūn Village
Guanyinjing Village 观音井村 Guān Yīn Jǐng Cūn Village
Honghuawan Village 红花湾村 Hóng Huā Wān Cūn Village
Jiudianya Village 酒店垭村 Jǐu Diàn Yā Cūn Village
Shuangniantang Village 双埝塘村 Shuāng Niàn Táng Cūn Village
Xujiagou Village 许家沟村 Xǔ Jiā Gōu Cūn Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Tianchi Town [in Chinese] 天池镇
Shifo Town [in Chinese] 石佛镇
Huilan Town [in Chinese] 回澜镇
Shituan Town [in Chinese] 石湍镇
Tongjia Town [in Chinese] 童家镇
Baolin Town [in Chinese] 宝林镇
Liang′an Town [in Chinese] 良安镇
Jinshun Town [in Chinese] 金顺镇
Zhonghechang Town [in Chinese] 中和场镇

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
2010 cfguide.com ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . (Jan. 22)