Your Guide to China> Hubei Province>>Enshi Tujia-Miao Aut. Prefecture>>Laifeng County >Dahe Town(湖北恩施来凤县大河镇)

Dahe Town, A division of Laifeng County,Hubei Province

In Chinese: 大河镇
In Pinyin: Dà Hé Zhèn ;
Administrative Division Code : 422827102;
Post Code : 445000;
Calling Code : 0718
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 鄂Q
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 422827
Area Coverage: 317.5 square kilometers;

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Shequ Neighborhood 社区居委会 Shè Qū Jū Wēi Huì Neighborhood
Tongziyuan Village 桐子园村委会 Tóng Zǐ Yuán Cūn Wēi Huì Village
Bajiaoxi Village 芭蕉溪村委会 Bā Jiāo Xī Cūn Wēi Huì Village
Baishuiquan Village 白水泉村委会 Bái Shuǐ Quán Cūn Wēi Huì Village
Dafenshan Village 大坟山村委会 Dà Fén Shān Cūn Wēi Huì Village
Majiaba Village 马家坝村委会 Mǎ Jiā Bà Cūn Wēi Huì Village
Qianjiangdong Village 黔江洞村委会 Qián Jiāng Dòng Cūn Wēi Huì Village
Shetanxi Village 社潭溪村委会 Shè Tán Xī Cūn Wēi Huì Village
Fengxiangping Village 枫香坪村委会 Fēng Xiāng Píng Cūn Wēi Huì Village
Zhangjiajie Village 张家界村委会 Zhāng Jiā Jiè Cūn Wēi Huì Village
Shaba Village 沙坝村委会 Shā Bà Cūn Wēi Huì Village
Xiaomeizhuang Village 小梅庄村委会 Xiǎo Méi Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Shanmutang Village 杉木塘村委会 Shān Mù Táng Cūn Wēi Huì Village
Chayuan Village 茶园村委会 Chá Yuán Cūn Wēi Huì Village
Furao Village 富饶村委会 Fù Ráo Cūn Wēi Huì Village
Wudaoshui Village 五道水村委会 Wǔ Dào Shuǐ Cūn Wēi Huì Village
Dushitang Village 独石塘村委会 Dú Shí Táng Cūn Wēi Huì Village
Lengshuixi Village 冷水溪村委会 Lěng Shuǐ Xī Cūn Wēi Huì Village
Zhangjiapo Village 张家坡村委会 Zhāng Jiā Pō Cūn Wēi Huì Village
Lianghekou Village 两河口村委会 Liǎng Hé Kǒu Cūn Wēi Huì Village
Longtanping Village 龙潭坪村委会 Lóng Tán Píng Cūn Wēi Huì Village
Chayuanpo Village 茶元坡村委会 Chá Yuán Pō Cūn Wēi Huì Village
Laobangou Village 老板沟村委会 Lǎo Bǎn Gōu Cūn Wēi Huì Village
Mandian Village 满店村委会 Mǎn Diàn Cūn Wēi Huì Village
Lanmuping Village 栏木坪村委会 Lán Mù Píng Cūn Wēi Huì Village
Shiziliang Village 狮子梁村委会 Shī Zǐ Liáng Cūn Wēi Huì Village
Shanmuxi Village 杉木溪村委会 Shān Mù Xī Cūn Wēi Huì Village
Bansha Village 板沙村委会 Bǎn Shā Cūn Wēi Huì Village
Luojiaotang Village 落角塘村委会 Luō Jiǎo Táng Cūn Wēi Huì Village
Baiguoshu Village 白果树村委会 Bái Guǒ Shù Cūn Wēi Huì Village
Zhushan Village 竹山村委会 Zhú Shān Cūn Wēi Huì Village
Shinanpo Village 师南坡村委会 Shī Nán Pō Cūn Wēi Huì Village
Nanmashan Village 南马山村委会 Nán Mǎ Shān Cūn Wēi Huì Village
Shuangdangcao Village 双凼槽村委会 Shuāng Dàng Cáo Cūn Wēi Huì Village
Mudanping Village 牡丹坪村委会 Mǔ Dān Píng Cūn Wēi Huì Village
Manshuitang Village 漫水塘村委会 Màn Shuǐ Táng Cūn Wēi Huì Village
Zhongba Village 中坝村委会 Zhōng Bà Cūn Wēi Huì Village
Chedonghu Village 车洞湖村委会 Chē Dòng Hú Cūn Wēi Huì Village
Guancheng Village 官城村委会 Guān Chéng Cūn Wēi Huì Village
Binihu Village 碧泥湖村委会 Bì Ní Hú Cūn Wēi Huì Village
Heijiaba Village 黑家坝村委会 Hēi Jiā Bà Cūn Wēi Huì Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Xiangfeng Town [in Chinese] 翔凤镇
Baifusi Town [in Chinese] 百福司镇
Lvshui Township [in Chinese] 绿水乡
Manshui Township [in Chinese] 漫水乡
Jiusi Township [in Chinese] 旧司乡
Geleche Township [in Chinese] 革勒车乡
Sanhu Township [in Chinese] 三胡乡

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
2010 cfguide.com ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . (Jan. 22)