Your Guide to China> Zhejiang Province>>Jinhua Municipality>>Yongkang City >Fangyan Town(浙江金华永康市方岩镇)

Fangyan Town, A division of Yongkang City,Zhejiang Province

In Chinese: 方岩镇
In Pinyin: Fāng Yán Zhèn ;
Administrative Division Code : ;
Post Code : 321300;
Calling Code : 0579
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 浙G
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 330784

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Fangyan Neighborhood 方岩居委会 Fāng Yán Jū Wēi Huì Neighborhood
Paixi Neighborhood 派溪居委会 Pài Xī Jū Wēi Huì Neighborhood
Chenglu Village 橙麓村 Chéng Lù Cūn Village
Yanhou Village 岩后村 Yán Hòu Cūn Village
Yanshang Village 岩上村 Yán Shàng Cūn Village
Yanxia Village 岩下村 Yán Xià Cūn Village
Xingtongyuan Village 杏桐园村 Xìng Tóng Yuán Cūn Village
Xicun Village 西村 Xī Cūn Village
Jingtou Village 井头村 Jǐng Tóu Cūn Village
Dayuan Village 大园村 Dà Yuán Cūn Village
Jinzhu Jiangshang Village 金竹降上村 Jīn Zhú Jiàng Shàng Cūn Village
Jinzhu Jiangxia Village 金竹降下村 Jīn Zhú Jiàng Xià Cūn Village
Lingyan Siqian Village 灵岩寺前村 Líng Yán Sì Qián Cūn Village
Ketouhu Village 可投胡村 Kě Tóu Hú Cūn Village
Houshantou Village 后山头村 Hòu Shān Tóu Cūn Village
Changkeng Village 长坑村 Cháng Kēng Cūn Village
Ketouying Village 可投应村 Kě Tóu Yīng Cūn Village
Xiashao Village 下邵村 Xià Shào Cūn Village
Guzhufan Village 古竹畈村 Gǔ Zhú Fàn Cūn Village
Xianyan Village 仙岩村 Xiān Yán Cūn Village
Liangtoumen Village 两头门村 Liǎng Tóu Mén Cūn Village
Paixi Village 派溪村 Pài Xī Cūn Village
Geyang Village 戈阳村 Gē Yáng Cūn Village
Pamo Village 葩陌村 Pā Mò Cūn Village
Xianpen Village 先盆村 Xiān Pén Cūn Village
Tongkeng Village 铜坑村 Tóng Kēng Cūn Village
Zhelingxia Village 柘岭下村 Zhè Lǐng Xià Cūn Village
Dingtang Village 定塘村 Dìng Táng Cūn Village
Miaokou Village 庙口村 Miào Kǒu Cūn Village
Xiangmingfan Village 象鸣畈村 Xiàng Míng Fàn Cūn Village
Xianghuli Village 象瑚里村 Xiàng Hú Lǐ Cūn Village
Tangci Village 堂慈村 Táng Cí Cūn Village
Dusong Village 独松村 Dú Sōng Cūn Village
Shanghukeng Village 上胡坑村 Shàng Hú Kēng Cūn Village
Xiazhai Village 下宅村 Xià Zhái Cūn Village
Shuangyao Village 双瑶村 Shuāng Yáo Cūn Village
Wenlou Village 文楼村 Wén Lóu Cūn Village
Shangliye Village 上里叶村 Shàng Lǐ Yè Cūn Village
Gaofeng Village 高峰村 Gāo Fēng Cūn Village
Houqian Village 后浅村 Hòu Qiǎn Cūn Village
Chengliwang Village 橙里王村 Chéng Lǐ Wáng Cūn Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Dongcheng Sub-District [in Chinese] 东城街道
Tangxian Town [in Chinese] 唐先镇
Qiancang Town [in Chinese] 前仓镇
Huajie Town [in Chinese] 花街镇
Zhoushan Town [in Chinese] 舟山镇
Gushan Town [in Chinese] 古山镇
Xixi Town [in Chinese] 西溪镇
Xiangzhu Town [in Chinese] 象珠镇
Shizhu Town [in Chinese] 石柱镇

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
2010 cfguide.com ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . (Jan. 22)