Your Guide to China> Shandong Province>>Yantai Municipality>>Laizhou City >Guojiadian Town(山东烟台莱州市郭家店镇)

Guojiadian Town, A division of Laizhou City,Shandong Province

In Chinese: 郭家店镇
In Pinyin: Guō Jiā Diàn Zhèn ;
Administrative Division Code : 370683103;
Post Code : 264000;
Calling Code : 0535
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 鲁F
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 370683
Area Coverage: 240.3 square kilometers;
Population : 57,000 persons ;
The Location of Local Government : Guojiadian, ;

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Guojiadian Village 郭家店村委会 Guō Jiā Diàn Cūn Wēi Huì Village
Mataishi Village 马台石村委会 Mǎ Tāi Shí Cūn Wēi Huì Village
Lingezhuang Village 林格庄村委会 Lín Gē Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Dahenan Village 大河南村委会 Dà Hé Nán Cūn Wēi Huì Village
Dali Jiazhuang Village 大李家庄村委会 Dà Lǐ Jiā Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Xiaolvjia Village 小吕家村委会 Xiǎo Lǚ Jiā Cūn Wēi Huì Village
Fenghuangzhai Village 凤凰寨村委会 Fèng Huáng Zhài Cūn Wēi Huì Village
Diaoyutai Village 钓鱼台村委会 Diào Yú Tāi Cūn Wēi Huì Village
Dongshan Zhaojia Village 东山赵家村委会 Dōng Shān Zhào Jiā Cūn Wēi Huì Village
Xishan Zhaojia Village 西山赵家村委会 Xī Shān Zhào Jiā Cūn Wēi Huì Village
Sunhongzhuang Village 孙洪庄村委会 Sūn Hóng Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Wali Caojia Village 洼里曹家村委会 Wā Lǐ Cáo Jiā Cūn Wēi Huì Village
Dongbu Village 东埠村委会 Dōng Bù Cūn Wēi Huì Village
Zuitou Village 嘴头村委会 Zuǐ Tóu Cūn Wēi Huì Village
Qililan Village 七里岚村委会 Qī Lǐ Lán Cūn Wēi Huì Village
Gucun Village 古村村委会 Gǔ Cūn Cūn Wēi Huì Village
Taiping Village Committee 太平村委会 Tài Píng Cūn Wēi Huì Village Committee
Daluanjia Village 大栾家村委会 Dà Luán Jiā Cūn Wēi Huì Village
Damiaohou Village 大庙后村委会 Dà Miào Hòu Cūn Wēi Huì Village
Xiaomiaohou Village 小庙后村委会 Xiǎo Miào Hòu Cūn Wēi Huì Village
Gaobu Village 高埠村委会 Gāo Bù Cūn Wēi Huì Village
Huajia Village 滑家村委会 Huá Jiā Cūn Wēi Huì Village
Banjia Village 班家村委会 Bān Jiā Cūn Wēi Huì Village
Songguang Village 宋光村委会 Sòng Guāng Cūn Wēi Huì Village
Luozhuang Village 洛庄村委会 Luò Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Nanhujia Village 南胡家村委会 Nán Hú Jiā Cūn Wēi Huì Village
Guanqian Village 官前村委会 Guān Qián Cūn Wēi Huì Village
Guanhou Village 官后村委会 Guān Hòu Cūn Wēi Huì Village
Jianli Village 涧里村委会 Jiàn Lǐ Cūn Wēi Huì Village
Dongmiao Buhe Village 东庙埠河村委会 Dōng Miào Bù Hé Cūn Wēi Huì Village
Ximiao Buhe Village 西庙埠河村委会 Xī Miào Bù Hé Cūn Wēi Huì Village
Laocaogou Village 老草沟村委会 Lǎo Cǎo Gōu Cūn Wēi Huì Village
Fanlingzi Village 返岭子村委会 Fǎn Lǐng Zǐ Cūn Wēi Huì Village
Nancun Village 南村村委会 Nán Cūn Cūn Wēi Huì Village
Beicun Village 北村村委会 Běi Cūn Cūn Wēi Huì Village
Liubuzi Village 六埠子村委会 Lìu Bù Zǐ Cūn Wēi Huì Village
Jiangjiatuan Village 蒋家疃村委会 Jiǎng Jiā Tuǎn Cūn Wēi Huì Village
Xiaocaogou Village 小草沟村委会 Xiǎo Cǎo Gōu Cūn Wēi Huì Village
Xiaoluanjia Village 小栾家村委会 Xiǎo Luán Jiā Cūn Wēi Huì Village
Chaipeng Village 柴棚村委会 Chái Péng Cūn Wēi Huì Village
Guzhuanggou Village 古庄沟村委会 Gǔ Zhuāng Gōu Cūn Wēi Huì Village
Shangbu Village 上堡村委会 Shàng Bǎo Cūn Wēi Huì Village
Xiazhongjia Village 下仲家村委会 Xià Zhòng Jiā Cūn Wēi Huì Village
Zhujia Village 朱家村委会 Zhū Jiā Cūn Wēi Huì Village
Duanjia Village 段家村委会 Duàn Jiā Cūn Wēi Huì Village
Xiaotuan Village 小疃村委会 Xiǎo Tuǎn Cūn Wēi Huì Village
Yuanzhuang Village 院庄村委会 Yuàn Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Yuanling Village 元岭村委会 Yuán Lǐng Cūn Wēi Huì Village
Dahuang Nigou Village 大黄泥沟村委会 Dà Huáng Ní Gōu Cūn Wēi Huì Village
Xiaohuang Nigou Village 小黄泥沟村委会 Xiǎo Huáng Ní Gōu Cūn Wēi Huì Village
Liankuang Village 连夼村委会 Lián Kuǎng Cūn Wēi Huì Village
Luojia Zhuangzi Village 罗家庄子村委会 Luō Jiā Zhuāng Zǐ Cūn Wēi Huì Village
Qianzhaojia Village 前赵家村委会 Qián Zhào Jiā Cūn Wēi Huì Village
Houzhaojia Village 后赵家村委会 Hòu Zhào Jiā Cūn Wēi Huì Village
Shaoliujia Village 邵刘家村委会 Shào Líu Jiā Cūn Wēi Huì Village
Mashikuang Village 马石夼村委会 Mǎ Shí Kuǎng Cūn Wēi Huì Village
Liushang Village 柳上村委会 Lǐu Shàng Cūn Wēi Huì Village
Shanyangjia Village 山杨家村委会 Shān Yáng Jiā Cūn Wēi Huì Village
Shengjia Village 盛家村委会 Shèng Jiā Cūn Wēi Huì Village
Jujia Village 鞠家村委会 Jū Jiā Cūn Wēi Huì Village
Xuejia Village 薛家村委会 Xuē Jiā Cūn Wēi Huì Village
Yujiahe Village 于家河村委会 Yú Jiā Hé Cūn Wēi Huì Village
Ta′ertou Village 塔耳头村委会 Tǎ ěr Tóu Cūn Wēi Huì Village
Zhongjia Village 钟家村委会 Zhōng Jiā Cūn Wēi Huì Village
Yuanhou Village 院后村委会 Yuàn Hòu Cūn Wēi Huì Village
Qiantuan Village 前疃村委会 Qián Tuǎn Cūn Wēi Huì Village
Avalokitesvara Siwangjia Village 观音寺王家村委会 Guān Yīn Sì Wáng Jiā Cūn Wēi Huì Village
Zoujia Village 邹家村委会 Zōu Jiā Cūn Wēi Huì Village
Lijia Village 李家村委会 Lǐ Jiā Cūn Wēi Huì Village
Xiaxujia Village 下徐家村委会 Xià Xú Jiā Cūn Wēi Huì Village
Zhongyuan Sunjia Village 仲院孙家村委会 Zhòng Yuàn Sūn Jiā Cūn Wēi Huì Village
Zhaike Village 宅科村委会 Zhái Kē Cūn Wēi Huì Village
Kuangli Village 夼里村委会 Kuǎng Lǐ Cūn Wēi Huì Village
Taojia Village 陶家村委会 Táo Jiā Cūn Wēi Huì Village
Tuanjie Village 团结村委会 Tuán Jié Cūn Wēi Huì Village
Mashan Jiajia Village 马山贾家村委会 Mǎ Shān Jiǎ Jiā Cūn Wēi Huì Village
Gecheng Village 葛城村委会 Gé Chéng Cūn Wēi Huì Village
Hougou Village 后沟村委会 Hòu Gōu Cūn Wēi Huì Village
Anzi Village 庵子村委会 ān Zǐ Cūn Wēi Huì Village
Hebei Village 河北村委会 Hé Běi Cūn Wēi Huì Village
Zhanggezhuang Village 张格庄村委会 Zhāng Gē Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Nigouzi Village 泥沟子村委会 Ní Gōu Zǐ Cūn Wēi Huì Village
Machang Village 马场村委会 Mǎ Chǎng Cūn Wēi Huì Village
Huangli Village 荒里村委会 Huāng Lǐ Cūn Wēi Huì Village
Lujiagou Village 芦家沟村委会 Lú Jiā Gōu Cūn Wēi Huì Village
Haojiagou Village 郝家沟村委会 Hǎo Jiā Gōu Cūn Wēi Huì Village
Wujia Village 吴家村委会 Wú Jiā Cūn Wēi Huì Village
Shanqian Songjia Village 山前宋家村委会 Shān Qián Sòng Jiā Cūn Wēi Huì Village
Jijia Village 姬家村委会 Jī Jiā Cūn Wēi Huì Village
Dongyangjia Village 东杨家村委会 Dōng Yáng Jiā Cūn Wēi Huì Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Wenchanglu Sub-District [in Chinese] 文昌路街道
Yong′anlu Sub-District [in Chinese] 永安路街道
Sanshandao Sub-District [in Chinese] 三山岛街道
Chengganglu Sub-District [in Chinese] 城港路街道
Wenfenglu Sub-District [in Chinese] 文峰路街道
Shahe Town [in Chinese] 沙河镇
Zhuqiao Town [in Chinese] 朱桥镇
Jincheng Town [in Chinese] 金城镇
Pinglidian Town [in Chinese] 平里店镇

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
2010 cfguide.com ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . (Jan. 22)