Your Guide to China> Zhejiang Province>>Jinhua Municipality>>Yongkang City >Huajie Town(浙江金华永康市花街镇)

Huajie Town, A division of Yongkang City,Zhejiang Province

In Chinese: 花街镇
In Pinyin: Huā Jiē Zhèn ;
Administrative Division Code : ;
Post Code : 321300;
Calling Code : 0579
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 浙G
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 330784

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Huajie Neighborhood 花街居委会 Huā Jiē Jū Wēi Huì Neighborhood
Baziqiang Neighborhood 八字墙居委会 Bā Zì Qiáng Jū Wēi Huì Neighborhood
Nizhai Village 倪宅村 Ní Zhái Cūn Village
Xiawang Village 下王村 Xià Wáng Cūn Village
Yangkeng Village 杨坑村 Yáng Kēng Cūn Village
Bingkeng Village 柄坑村 Bǐng Kēng Cūn Village
Dazhi Village 大支村 Dà Zhī Cūn Village
Wukeng Village 吴坑村 Wú Kēng Cūn Village
Dongchen Village 东陈村 Dōng Chén Cūn Village
Yachen Village 雅陈村 Yā Chén Cūn Village
Shangqiu Village 尚裘村 Shàng Qíu Cūn Village
Tashitou Village 塔石头村 Tǎ Shí Tóu Cūn Village
Dingqiao Village 定桥村 Dìng Qiáo Cūn Village
Youkeng Village 油坑村 Yóu Kēng Cūn Village
Zhangkeng Village 章坑村 Zhāng Kēng Cūn Village
Shangren Village 尚仁村 Shàng Rén Cūn Village
Shuangxi Village 双溪村 Shuāng Xī Cūn Village
Xibianwang Village 溪边汪村 Xī Biān Wāng Cūn Village
Fuyechang Village 副业场村 Fù Yè Chǎng Cūn Village
Panzhai Village 潘宅村 Pān Zhái Cūn Village
Tangtouying Village 塘头应村 Táng Tóu Yīng Cūn Village
Jinfeng Village 金丰村 Jīn Fēng Cūn Village
Huajie Village 花街村 Huā Jiē Cūn Village
Jinchangyuan Village 金长园村 Jīn Cháng Yuán Cūn Village
Xinchuan Village 新川村 Xīn Chuān Cūn Village
Dawu Village 大屋村 Dà Wū Cūn Village
Yanzhai Village 颜宅村 Yán Zhái Cūn Village
Xiangzhai Village 项宅村 Xiàng Zhái Cūn Village
Xiadian Village 下殿村 Xià Diàn Cūn Village
Xiashi Village 下时村 Xià Shí Cūn Village
Yanggong Village 杨公村 Yáng Gōng Cūn Village
Tangdian Village 塘店村 Táng Diàn Cūn Village
Liwu Village 里屋村 Lǐ Wū Cūn Village
Fengshutang Village 枫树塘村 Fēng Shù Táng Cūn Village
Siqian Village 寺前村 Sì Qián Cūn Village
Huangyuan Village 黄园村 Huáng Yuán Cūn Village
Jinguquan Village 金古泉村 Jīn Gǔ Quán Cūn Village
Baziqiang Village 八字墙村 Bā Zì Qiáng Cūn Village
Wucun Village 吴村 Wú Cūn Village
Shanhouhu Village 山后胡村 Shān Hòu Hú Cūn Village
Longtanli Village 龙潭里村 Lóng Tán Lǐ Cūn Village
Yichuan Village 易川村 Yì Chuān Cūn Village
Fengkeng Village 枫坑村 Fēng Kēng Cūn Village
Chenlongkeng Village 陈弄坑村 Chén Lòng Kēng Cūn Village
Jincun Village 金村 Jīn Cūn Village
Houmata Village 后麻塔村 Hòu Mā Tǎ Cūn Village
Dianyuan Village 店园村 Diàn Yuán Cūn Village
Kuotanghou Village 阔塘后村 Kuò Táng Hòu Cūn Village
Chichuan Village 赤川村 Chì Chuān Cūn Village
Hengxian Village 横岘村 Héng Xiàn Cūn Village
Fengkengkou Village 枫坑口村 Fēng Kēng Kǒu Cūn Village
Fangcun Village 方村 Fāng Cūn Village
Liwu Village 里坞村 Lǐ Wù Cūn Village
Xinxi Village 新溪村 Xīn Xī Cūn Village
Qianliu Village 前柳村 Qián Lǐu Cūn Village
Jindu Village 金杜村 Jīn Dù Cūn Village
Xiaxingwang Village 下姓王村 Xià Xìng Wáng Cūn Village
Lianzhi Village 连枝村 Lián Zhī Cūn Village
Xiaqian Village 下堑村 Xià Qiàn Cūn Village
Lucun Village 炉村 Lú Cūn Village
Wangyang Village 王样村 Wáng Yàng Cūn Village
Shannan Village 山南村 Shān Nán Cūn Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Dongcheng Sub-District [in Chinese] 东城街道
Tangxian Town [in Chinese] 唐先镇
Qiancang Town [in Chinese] 前仓镇
Zhoushan Town [in Chinese] 舟山镇
Gushan Town [in Chinese] 古山镇
Xixi Town [in Chinese] 西溪镇
Fangyan Town [in Chinese] 方岩镇
Xiangzhu Town [in Chinese] 象珠镇
Shizhu Town [in Chinese] 石柱镇

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
2010 cfguide.com ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . (Jan. 22)