Your Guide to China> Sichuan Province>>Ziyang Municipality>>Lezhi County >Liang′an Town(四川资阳乐至县良安镇)

Liang′an Town, A division of Lezhi County,Sichuan Province

In Chinese: 良安镇
In Pinyin: Liáng ān Zhèn ;
Administrative Division Code : 512022107;
Post Code : 641500;
Calling Code : 0832
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 川M
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 512022
Area Coverage: 84.9 square kilometers;
Population : 51,000 persons ;

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Liang′an Community 良安社区 Liáng ān Shè Qū Community
Changxin Village 常新村 Cháng Xīn Cūn Village
Dongfeng Village 东风村 Dōng Fēng Cūn Village
Zhoujiawan Village 周家湾村 Zhōu Jiā Wān Cūn Village
Yangtai Village 杨台村 Yáng Tāi Cūn Village
Tianjiaba Village 田家坝村 Tián Jiā Bà Cūn Village
Wutongmiao Village 五通庙村 Wǔ Tōng Miào Cūn Village
Mao′ergou Village 猫儿沟村 Māo ér Gōu Cūn Village
Xiaojiawan Village 肖家湾村 Xiāo Jiā Wān Cūn Village
Yujiagou Village 余家沟村 Yú Jiā Gōu Cūn Village
Xiaoliu′an Village 小刘庵村 Xiǎo Líu ān Cūn Village
Yaojiapo Village 姚家坡村 Yáo Jiā Pō Cūn Village
Yanwo Village 燕窝村 Yān Wō Cūn Village
Liushulong Village 柳树龙村 Lǐu Shù Lóng Cūn Village
Huanglianju Village 黄连咀村 Huáng Lián Jǔ Cūn Village
Wujiagou Village 伍家沟村 Wǔ Jiā Gōu Cūn Village
Longxinggou Village 龙形沟村 Lóng Xíng Gōu Cūn Village
Tianxing Village 天星村 Tiān Xīng Cūn Village
Jinjiagou Village 靳家沟村 Jìn Jiā Gōu Cūn Village
Diaoguanju Village 吊棺咀村 Diào Guān Jǔ Cūn Village
Laowugou Village 老屋沟村 Lǎo Wū Gōu Cūn Village
Lianhua Village 莲花村 Lián Huā Cūn Village
Zhaojiagou Village 赵家沟村 Zhào Jiā Gōu Cūn Village
Xiaogou Village 小沟村 Xiǎo Gōu Cūn Village
Shibanhe Village 石板河村 Shí Bǎn Hé Cūn Village
Shuanghe Village 双河村 Shuāng Hé Cūn Village
Shizi Village 狮子村 Shī Zǐ Cūn Village
Youfang Village 油坊村 Yóu Fāng Cūn Village
Baosentang Village 宝森堂村 Bǎo Sēn Táng Cūn Village
Laofotang Village 老佛堂村 Lǎo Fó Táng Cūn Village
Baishangou Village 柏山沟村 Bǎi Shān Gōu Cūn Village
Anyuanqiao Village 安源桥村 ān Yuán Qiáo Cūn Village
Wulong Village 五龙村 Wǔ Lóng Cūn Village
Gaoqiaogou Village 高桥沟村 Gāo Qiáo Gōu Cūn Village
Hegou Village 河沟村 Hé Gōu Cūn Village
Qinglongwan Village 青龙湾村 Qīng Lóng Wān Cūn Village
Shuinian Village 水碾村 Shuǐ Niǎn Cūn Village
Hongsha Village 红沙村 Hóng Shā Cūn Village
Jiulijin Village 九里浸村 Jǐu Lǐ Jìn Cūn Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Tianchi Town [in Chinese] 天池镇
Shifo Town [in Chinese] 石佛镇
Huilan Town [in Chinese] 回澜镇
Shituan Town [in Chinese] 石湍镇
Tongjia Town [in Chinese] 童家镇
Baolin Town [in Chinese] 宝林镇
Dafo Town [in Chinese] 大佛镇
Jinshun Town [in Chinese] 金顺镇
Zhonghechang Town [in Chinese] 中和场镇

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
2010 cfguide.com ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . (Jan. 22)