Your Guide to China> Zhejiang Province>>Jinhua Municipality>>Yongkang City >Qiancang Town(浙江金华永康市前仓镇)

Qiancang Town, A division of Yongkang City,Zhejiang Province

In Chinese: 前仓镇
In Pinyin: Qián Cāng Zhèn ;
Administrative Division Code : ;
Post Code : 321300;
Calling Code : 0579
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 浙G
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 330784

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Qiancang Neighborhood 前仓居委会 Qián Cāng Jū Wēi Huì Neighborhood
Qiancang Village 前仓村 Qián Cāng Cūn Village
Guantou Village 馆头村 Guǎn Tóu Cūn Village
Machedian Village 麻车店村 Mā Chē Diàn Cūn Village
Zhangchuan Village 璋川村 Zhāng Chuān Cūn Village
Shantang Village 善塘村 Shàn Táng Cūn Village
Luoqiao Village 罗桥村 Luō Qiáo Cūn Village
Fenglin Village 枫林村 Fēng Lín Cūn Village
Xiaowangyuan Village 小王元村 Xiǎo Wáng Yuán Cūn Village
Chuantang Village 川塘村 Chuān Táng Cūn Village
Shizhang Village 世彰村 Shì Zhāng Cūn Village
Chaochuan Village 朝川村 Cháo Chuān Cūn Village
Zhaishuxia Village 宅树下村 Zhái Shù Xià Cūn Village
Xitan Village 溪坦村 Xī Tǎn Cūn Village
Falian Village 法莲村 Fǎ Lián Cūn Village
Shijiao Village 石角村 Shí Jiǎo Cūn Village
Baiyan Village 白岩村 Bái Yán Cūn Village
Doutan Village 斗潭村 Dǒu Tán Cūn Village
Hele Village 和乐村 Hé Lè Cūn Village
Guangyao Village 光瑶村 Guāng Yáo Cūn Village
Dakeng Village 大坑村 Dà Kēng Cūn Village
Matang Village 麻塘村 Mā Táng Cūn Village
Xinxia Village 新下村 Xīn Xià Cūn Village
Xieduo Village 榭垛村 Xiè Duǒ Cūn Village
Dachu Village 大处村 Dà Chù Cūn Village
Jiepai Village 界牌村 Jiè Pái Cūn Village
Jindou Village 金斗村 Jīn Dǒu Cūn Village
Dawu Village 大坞村 Dà Wù Cūn Village
Shitang Village 石塘村 Shí Táng Cūn Village
Benzha Village 本扎村 Běn Zhā Cūn Village
Douling Village 豆岭村 Dòu Lǐng Cūn Village
Houzheng Village 后郑村 Hòu Zhèng Cūn Village
Jingzhou Village 荆州村 Jīng Zhōu Cūn Village
Houwu Village 后吴村 Hòu Wú Cūn Village
Dachen Village 大陈村 Dà Chén Cūn Village
Lishan Village 历山村 Lì Shān Cūn Village
Tangtou Village 塘头村 Táng Tóu Cūn Village
Shiya Village 石雅村 Shí Yā Cūn Village
Yanghengkeng Village 杨横坑村 Yáng Héng Kēng Cūn Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Dongcheng Sub-District [in Chinese] 东城街道
Tangxian Town [in Chinese] 唐先镇
Huajie Town [in Chinese] 花街镇
Zhoushan Town [in Chinese] 舟山镇
Gushan Town [in Chinese] 古山镇
Xixi Town [in Chinese] 西溪镇
Fangyan Town [in Chinese] 方岩镇
Xiangzhu Town [in Chinese] 象珠镇
Shizhu Town [in Chinese] 石柱镇

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
2010 cfguide.com ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . (Jan. 22)