Your Guide to China> Jiangsu Province>>Suzhou Municipality>>Kunshan City >Qiandeng Town(江苏苏州昆山市千灯镇)

Qiandeng Town, A division of Kunshan City,Jiangsu Province

In Chinese: 千灯镇
In Pinyin: Qiān Dēng Zhèn ;
Administrative Division Code : 320583108;
Post Code : 215000;
Calling Code : 0512
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 苏E
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 320583

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Hedongjie Community 河东街社区 Hé Dōng Jiē Shè Qū Community
Zhongzhai Xincun Community 中宅新村社区 Zhōng Zhái Xīn Cūn Shè Qū Community
Shipu Community 石浦社区 Shí Pǔ Shè Qū Community
Guzhen Community 古镇社区 Gǔ Zhèn Shè Qū Community
Yanwu Community 炎武社区 Yán Wǔ Shè Qū Community
Huaqiang Community 华强社区 Huā Qiáng Shè Qū Community
Maluqiao Community 马路桥社区 Mǎ Lù Qiáo Shè Qū Community
Xisu Village 西宿村 Xī Sù Cūn Village
Nanwan Village 南湾村 Nán Wān Cūn Village
Zhipu Village 支浦村 Zhī Pǔ Cūn Village
Qianjin Village 前进村 Qián Jìn Cūn Village
Datan Village 大潭村 Dà Tán Cūn Village
Wuqiao Village 吴桥村 Wú Qiáo Cūn Village
Taoqiao Village 陶桥村 Táo Qiáo Cūn Village
Xiheng Village 西横村 Xī Héng Cūn Village
Datang Village 大唐村 Dà Táng Cūn Village
Zhuangxiang Village 庄巷村 Zhuāng Xiàng Cūn Village
Xiaoshu Village 萧墅村 Xiāo Shù Cūn Village
Shanpu Village 善浦村 Shàn Pǔ Cūn Village
Shibei Village 石北村 Shí Běi Cūn Village
Zhongjie Village 中节村 Zhōng Jiē Cūn Village
Xintan Village 新潭村 Xīn Tán Cūn Village
Shipu Village 石浦村 Shí Pǔ Cūn Village
Yuxiang Village 余项村 Yú Xiàng Cūn Village
Maxiang Village 马巷村 Mǎ Xiàng Cūn Village
Xiemaqiao Village 歇马桥村 Xiē Mǎ Qiáo Cūn Village
Lujiaqiao Village 陆家桥村 Lù Jiā Qiáo Cūn Village
Niansha Village 年沙村 Nián Shā Cūn Village
Xinjing Village 新泾村 Xīn Jīng Cūn Village
Shijiajing Village 施家泾村 Shī Jiā Jīng Cūn Village
Shengjiadai Village 盛家埭村 Shèng Jiā Dài Cūn Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Yushan Town [in Chinese] 玉山镇
Bacheng Town [in Chinese] 巴城镇
Zhoushi Town [in Chinese] 周市镇
Lujia Town [in Chinese] 陆家镇
Huaqiao Town [in Chinese] 花桥镇
Dianshanhu Town [in Chinese] 淀山湖镇
Zhangpu Town [in Chinese] 张浦镇
Zhouzhuang Town [in Chinese] 周庄镇
Jinxi Town [in Chinese] 锦溪镇

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
2010 cfguide.com ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . (Jan. 22)