Your Guide to China> Sichuan Province>>Ziyang Municipality>>Lezhi County >Shifo Town(四川资阳乐至县石佛镇)

Shifo Town, A division of Lezhi County,Sichuan Province

In Chinese: 石佛镇
In Pinyin: Shí Fó Zhèn ;
Administrative Division Code : 512022101;
Post Code : 641500;
Calling Code : 0832
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 川M
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 512022
Area Coverage: 98.8 square kilometers;
Population : 49,000 persons ;

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Shifo Community 石佛社区 Shí Fó Shè Qū Community
Qingyun′an Village 庆云庵村 Qìng Yún ān Cūn Village
Liaojiagou Village 廖家沟村 Liào Jiā Gōu Cūn Village
Qixianmiao Village 七仙庙村 Qī Xiān Miào Cūn Village
Youcaoyan Village 油草堰村 Yóu Cǎo Yàn Cūn Village
Mengjiaba Village 孟家坝村 Mèng Jiā Bà Cūn Village
Huanglinjing Village 黄林井村 Huáng Lín Jǐng Cūn Village
Lannigou Village 烂泥沟村 Làn Ní Gōu Cūn Village
Luosiwan Village 螺蛳湾村 Luó Sī Wān Cūn Village
Mopan Village 磨盘村 Mó Pán Cūn Village
Zaojiaoqiao Village 皂角桥村 Zào Jiǎo Qiáo Cūn Village
Yutougou Village 玉头沟村 Yù Tóu Gōu Cūn Village
Gaowuji Village 高屋基村 Gāo Wū Jī Cūn Village
Lumaogou Village 芦茅沟村 Lú Máo Gōu Cūn Village
Fangsheng Village 放生村 Fàng Shēng Cūn Village
Jiulongbei Village 九龙碑村 Jǐu Lóng Bēi Cūn Village
Shuangfeng Village 双凤村 Shuāng Fèng Cūn Village
Chaomengou Village 朝门沟村 Cháo Mén Gōu Cūn Village
Liumu Village 柳木村 Lǐu Mù Cūn Village
Wawu Village 瓦屋村 Wǎ Wū Cūn Village
Shancha Village 山岔村 Shān Chà Cūn Village
Hongmiao Village 红庙村 Hóng Miào Cūn Village
Bajiao Village 八角村 Bā Jiǎo Cūn Village
Jinshansi Village 金山寺村 Jīn Shān Sì Cūn Village
Huoshizui Village 火石嘴村 Huǒ Shí Zuǐ Cūn Village
Zhangjiagou Village 张家沟村 Zhāng Jiā Gōu Cūn Village
Longjiagou Village 龙家沟村 Lóng Jiā Gōu Cūn Village
Yujiazhai Village 喻家寨村 Yù Jiā Zhài Cūn Village
Liangwangmiao Village 梁王庙村 Liáng Wáng Miào Cūn Village
Hejiagou Village 何家沟村 Hé Jiā Gōu Cūn Village
Xinjie Village 新街村 Xīn Jiē Cūn Village
Banbanqiao Village 板板桥村 Bǎn Bǎn Qiáo Cūn Village
Shiqiaogou Village 石桥沟村 Shí Qiáo Gōu Cūn Village
Rongjiagou Village 荣家沟村 Róng Jiā Gōu Cūn Village
Shuanghekou Village 双河口村 Shuāng Hé Kǒu Cūn Village
Guihuayuan Village 桂花园村 Guì Huā Yuán Cūn Village
Luohantang Village 罗汉堂村 Luō Hàn Táng Cūn Village
Tangjiadian Village 唐家店村 Táng Jiā Diàn Cūn Village
Tianshenmiao Village 天神庙村 Tiān Shén Miào Cūn Village
Yangdaojing Village 杨道井村 Yáng Dào Jǐng Cūn Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Tianchi Town [in Chinese] 天池镇
Huilan Town [in Chinese] 回澜镇
Shituan Town [in Chinese] 石湍镇
Tongjia Town [in Chinese] 童家镇
Baolin Town [in Chinese] 宝林镇
Dafo Town [in Chinese] 大佛镇
Liang′an Town [in Chinese] 良安镇
Jinshun Town [in Chinese] 金顺镇
Zhonghechang Town [in Chinese] 中和场镇

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
2010 cfguide.com ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . (Jan. 22)