Your Guide to China> Zhejiang Province>>Jinhua Municipality>>Yongkang City >Shizhu Town(浙江金华永康市石柱镇)

Shizhu Town, A division of Yongkang City,Zhejiang Province

In Chinese: 石柱镇
In Pinyin: Shí Zhù Zhèn ;
Administrative Division Code : ;
Post Code : 321300;
Calling Code : 0579
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 浙G
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 330784

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Shizhu Neighborhood 石柱居委会 Shí Zhù Jū Wēi Huì Neighborhood
Yuxitou Neighborhood 俞溪头居委会 Yú Xī Tóu Jū Wēi Huì Neighborhood
Shizhu Village 石柱村 Shí Zhù Cūn Village
Tianfanlin Village 田畈林村 Tián Fàn Lín Cūn Village
Jiangyao Village 江瑶村 Jiāng Yáo Cūn Village
Quanhu Village 泉湖村 Quán Hú Cūn Village
Qiantangtou Village 前塘头村 Qián Táng Tóu Cūn Village
Moshan Village 磨山村 Mó Shān Cūn Village
Yuze Village 俞泽村 Yú Zé Cūn Village
Qianluo Village 前罗村 Qián Luō Cūn Village
Yanglong Village 阳龙村 Yáng Lóng Cūn Village
Gangli Village 筻里村 Gàng Lǐ Cūn Village
Tangli Village 塘里村 Táng Lǐ Cūn Village
Huachuan Village 华川村 Huā Chuān Cūn Village
Xiachen Village 下陈村 Xià Chén Cūn Village
Lixizhai Village 里溪寨村 Lǐ Xī Zhài Cūn Village
Houshen Village 厚莘村 Hòu Shēn Cūn Village
Houlang Village 后郎村 Hòu Láng Cūn Village
Xialixi Village 下里溪村 Xià Lǐ Xī Cūn Village
Miaoduan Village 妙端村 Miào Duān Cūn Village
Xinhua Village 新华村 Xīn Huā Cūn Village
Changduantou Village 长端头村 Cháng Duān Tóu Cūn Village
Henglu Village 横麓村 Héng Lù Cūn Village
Xingfu Village 姓傅村 Xìng Fù Cūn Village
Xialiao Village 下寮村 Xià Liáo Cūn Village
Machekou Village 麻车口村 Mā Chē Kǒu Cūn Village
Hutang Village 湖塘村 Hú Táng Cūn Village
Shangyang Village 上杨村 Shàng Yáng Cūn Village
Yuxitou Village 俞溪头村 Yú Xī Tóu Cūn Village
Qianyang Village 前阳村 Qián Yáng Cūn Village
Yunxi Village 云溪村 Yún Xī Cūn Village
Tianbiao Village 天表村 Tiān Biǎo Cūn Village
Xiqi Village 西岐村 Xī Qí Cūn Village
Xiayang Village 下杨村 Xià Yáng Cūn Village
Qianlang Village 前郎村 Qián Láng Cūn Village
Fengruo Village 峰箬村 Fēng Ruò Cūn Village
Xindian Village 新店村 Xīn Diàn Cūn Village
Tanghua Village 塘花村 Táng Huā Cūn Village
Houxiang Village 后项村 Hòu Xiàng Cūn Village
Dianxia Village 殿下村 Diàn Xià Cūn Village
Langcun Village 郎村 Láng Cūn Village
Yaotang Village 姚塘村 Yáo Táng Cūn Village
Huashan Village 华山村 Huā Shān Cūn Village
Chizhai Village 池宅村 Chí Zhái Cūn Village
Houren Village 厚仁村 Hòu Rén Cūn Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Dongcheng Sub-District [in Chinese] 东城街道
Tangxian Town [in Chinese] 唐先镇
Qiancang Town [in Chinese] 前仓镇
Huajie Town [in Chinese] 花街镇
Zhoushan Town [in Chinese] 舟山镇
Gushan Town [in Chinese] 古山镇
Xixi Town [in Chinese] 西溪镇
Fangyan Town [in Chinese] 方岩镇
Xiangzhu Town [in Chinese] 象珠镇

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
2010 cfguide.com ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . (Jan. 22)