Your Guide to China> Zhejiang Province>>Jinhua Municipality>>Yongkang City >Xiangzhu Town(浙江金华永康市象珠镇)

Xiangzhu Town, A division of Yongkang City,Zhejiang Province

In Chinese: 象珠镇
In Pinyin: Xiàng Zhū Zhèn ;
Administrative Division Code : ;
Post Code : 321300;
Calling Code : 0579
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 浙G
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 330784

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Qingxi Neighborhood 清溪居委会 Qīng Xī Jū Wēi Huì Neighborhood
Xiangzhu Neighborhood 象珠居委会 Xiàng Zhū Jū Wēi Huì Neighborhood
Qingweijie Village 清渭街村 Qīng Wèi Jiē Cūn Village
Liushu Village 柳墅村 Lǐu Shù Cūn Village
Jiangtou Village 江头村 Jiāng Tóu Cūn Village
Heyuan Village 荷沅村 Hé Yuán Cūn Village
Xingli Village 杏里村 Xìng Lǐ Cūn Village
Shanxi Village 山西村 Shān Xī Cūn Village
Shanxikong Village 山西孔村 Shān Xī Kǒng Cūn Village
Huanggang Village 黄岗村 Huáng Gǎng Cūn Village
Baimatang Village 白麻塘村 Bái Mā Táng Cūn Village
Fangshanjiao Village 方山脚村 Fāng Shān Jiǎo Cūn Village
Taichuan Village 苔川村 Tāi Chuān Cūn Village
Sanjingtou Village 三井头村 Sān Jǐng Tóu Cūn Village
Zhangkeng Village 张坑村 Zhāng Kēng Cūn Village
Shangbaishi Village 上柏石村 Shàng Bǎi Shí Cūn Village
Paixilv Village 派溪吕村 Pài Xī Lǚ Cūn Village
Huiyang Village 汇杨村 Huì Yáng Cūn Village
Guanchuan Village 官川村 Guān Chuān Cūn Village
Nanhu Village 南湖村 Nán Hú Cūn Village
Langchuan Village 郎川村 Láng Chuān Cūn Village
Xiashan Village 下山村 Xià Shān Cūn Village
Sikoulv Village 寺口吕村 Sì Kǒu Lǚ Cūn Village
Yingcun Village 英村 Yīng Cūn Village
Xiangzhu First Village 象珠一村 Xiàng Zhū Yī Cūn First Village
Xiangzhu Second Village 象珠二村 Xiàng Zhū èr Cūn Second Village
Xiangzhu Third Village 象珠三村 Xiàng Zhū Sān Cūn Third Village
Xiangzhu Fourth Village 象珠四村 Xiàng Zhū Sì Cūn Fourth Village
Xiayuan Village 峡源村 Xiá Yuán Cūn Village
Louxiachen Village 楼下陈村 Lóu Xià Chén Cūn Village
Houqu Village 后渠村 Hòu Qú Cūn Village
Sanduxi Village 三渡溪村 Sān Dù Xī Cūn Village
Hengkeng Village 横坑村 Héng Kēng Cūn Village
Ruchun Village 如春村 Rú Chūn Cūn Village
Zhengjia Village 郑家村 Zhèng Jiā Cūn Village
Zhuangkou Village 庄口村 Zhuāng Kǒu Cūn Village
Changcun Village 长村 Cháng Cūn Village
Quantou Village 泉头村 Quán Tóu Cūn Village
Yalv Village 雅吕村 Yā Lǚ Cūn Village
Fenglingjiao Village 枫岭脚村 Fēng Lǐng Jiǎo Cūn Village
Tanglikeng Village 塘里坑村 Táng Lǐ Kēng Cūn Village
Yaren Village 雅仁村 Yā Rén Cūn Village
Xiliao Village 西寮村 Xī Liáo Cūn Village
Muqu Village 木渠村 Mù Qú Cūn Village
Shangye Village 上叶村 Shàng Yè Cūn Village
Zhuchuan Village 竹川村 Zhú Chuān Cūn Village
Jiaokeng Village 椒坑村 Jiāo Kēng Cūn Village
Qiansangyuan Village 前桑园村 Qián Sāng Yuán Cūn Village
Baijiao Village 白窖村 Bái Jiào Cūn Village
Hengdu Village 横渡村 Héng Dù Cūn Village
Da′erqian Village 大儿前村 Dà ér Qián Cūn Village
Hechuan Village 荷川村 Hé Chuān Cūn Village
Jiulikou Village 九里口村 Jǐu Lǐ Kǒu Cūn Village
Shitangming Village 石塘明村 Shí Táng Míng Cūn Village
Rulufan Village 茹录畈村 Rú Lù Fàn Cūn Village
Wangxitian Village 王溪田村 Wáng Xī Tián Cūn Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Dongcheng Sub-District [in Chinese] 东城街道
Tangxian Town [in Chinese] 唐先镇
Qiancang Town [in Chinese] 前仓镇
Huajie Town [in Chinese] 花街镇
Zhoushan Town [in Chinese] 舟山镇
Gushan Town [in Chinese] 古山镇
Xixi Town [in Chinese] 西溪镇
Fangyan Town [in Chinese] 方岩镇
Shizhu Town [in Chinese] 石柱镇

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
2010 cfguide.com ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . (Jan. 22)