Your Guide to China> Zhejiang Province>>Jinhua Municipality>>Yongkang City >Zhoushan Town(浙江金华永康市舟山镇)

Zhoushan Town, A division of Yongkang City,Zhejiang Province

In Chinese: 舟山镇
In Pinyin: Zhōu Shān Zhèn ;
Administrative Division Code : ;
Post Code : 321300;
Calling Code : 0579
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 浙G
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 330784

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Zhoushan Neighborhood 舟山居委会 Zhōu Shān Jū Wēi Huì Neighborhood
Xinlou Neighborhood 新楼居委会 Xīn Lóu Jū Wēi Huì Neighborhood
Zhou′er Village 舟二村 Zhōu èr Cūn Village
Zhouyi Village 舟一村 Zhōu Yī Cūn Village
Zhousan Village 舟三村 Zhōu Sān Cūn Village
Tanzheng Village 坦郑村 Tǎn Zhèng Cūn Village
Duantou Village 端头村 Duān Tóu Cūn Village
Taimen Village 台门村 Tāi Mén Cūn Village
Baiyanxia Village 白岩下村 Bái Yán Xià Cūn Village
Yuankou Village 沅口村 Yuán Kǒu Cūn Village
Shitangxu Village 石塘徐村 Shí Táng Xú Cūn Village
Hongmao Village 洪茂村 Hóng Mào Cūn Village
Yangxiwang Village 杨溪王村 Yáng Xī Wáng Cūn Village
Xiadongqiao Village 下东桥村 Xià Dōng Qiáo Cūn Village
Luzhai Village 陆宅村 Lù Zhái Cūn Village
Shangqiao Village 上桥村 Shàng Qiáo Cūn Village
Qiancun Village 前村 Qián Cūn Village
Shenting Village 申亭村 Shēn Tíng Cūn Village
Baisha Village 白沙村 Bái Shā Cūn Village
Huagu Village 花古村 Huā Gǔ Cūn Village
Data Village 大塔村 Dà Tǎ Cūn Village
Xitang Village 溪塘村 Xī Táng Cūn Village
Houfan Village 后畈村 Hòu Fàn Cūn Village
Qingyuan Village 清源村 Qīng Yuán Cūn Village
Daotan Village 道坦村 Dào Tǎn Cūn Village
Maguan Village 马关村 Mǎ Guān Cūn Village
Daluren Village 大路任村 Dà Lù Rèn Cūn Village
Xiading Village 下丁村 Xià Dīng Cūn Village
Tongshan Village 铜山村 Tóng Shān Cūn Village
Fangshankou Village 方山口村 Fāng Shān Kǒu Cūn Village
Gaoliao Village 高寮村 Gāo Liáo Cūn Village
Fangqiu Village 方丘村 Fāng Qīu Cūn Village
Lingzhai Village 凌宅村 Líng Zhái Cūn Village
Shangxili Village 上溪里村 Shàng Xī Lǐ Cūn Village
Shangding Village 上丁村 Shàng Dīng Cūn Village
Xi′an Village 西岸村 Xī àn Cūn Village
Huaihua Village 槐花村 Huái Huā Cūn Village
Xinlou Village 新楼村 Xīn Lóu Cūn Village
Gaoxiayang Village 高下杨村 Gāo Xià Yáng Cūn Village
Qukou Village 渠口村 Qú Kǒu Cūn Village
Shanwu Village 山坞村 Shān Wù Cūn Village
Limutan Village 里木坦村 Lǐ Mù Tǎn Cūn Village
Waimutan Village 外木坦村 Wài Mù Tǎn Cūn Village
Yangxi Village 洋溪村 Yáng Xī Cūn Village
Chenshantou Village 陈山头村 Chén Shān Tóu Cūn Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Dongcheng Sub-District [in Chinese] 东城街道
Tangxian Town [in Chinese] 唐先镇
Qiancang Town [in Chinese] 前仓镇
Huajie Town [in Chinese] 花街镇
Gushan Town [in Chinese] 古山镇
Xixi Town [in Chinese] 西溪镇
Fangyan Town [in Chinese] 方岩镇
Xiangzhu Town [in Chinese] 象珠镇
Shizhu Town [in Chinese] 石柱镇

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
2010 cfguide.com ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . (Jan. 22)