Your Guide to China> Shandong Province>>Yantai Municipality>>Laizhou City >Zhuqiao Town(山东烟台莱州市朱桥镇)

Zhuqiao Town, A division of Laizhou City,Shandong Province

In Chinese: 朱桥镇
In Pinyin: Zhū Qiáo Zhèn ;
Administrative Division Code : 370683102;
Post Code : 264000;
Calling Code : 0535
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 鲁F
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 370683
Area Coverage: 149.4 square kilometers;
Population : 70,000 persons ;
The Location of Local Government : Zhuqiao, ;

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Zhuqiao Village 朱桥村委会 Zhū Qiáo Cūn Wēi Huì Village
Hetao Zhujia Village 河套朱家村委会 Hé Tào Zhū Jiā Cūn Wēi Huì Village
Tengfeng Village 滕冯村委会 Téng Féng Cūn Wēi Huì Village
Qianyangjia Village 前杨家村委会 Qián Yáng Jiā Cūn Wēi Huì Village
Houyangjia Village 后杨家村委会 Hòu Yáng Jiā Cūn Wēi Huì Village
Shengwang Village 盛王村委会 Shèng Wáng Cūn Wēi Huì Village
Wucheng Daren Village 午城大任村委会 Wǔ Chéng Dà Rèn Cūn Wēi Huì Village
Wucheng Pengjia Village 午城彭家村委会 Wǔ Chéng Péng Jiā Cūn Wēi Huì Village
Kemen Gaojia Village 可门高家村委会 Kě Mén Gāo Jiā Cūn Wēi Huì Village
Xiliu Village 西刘村委会 Xī Líu Cūn Wēi Huì Village
Kemendawangjia Village 可门大王家村委会 Kě Mén Dà Wáng Jiā Cūn Wēi Huì Village
Bushang Village 埠上村委会 Bù Shàng Cūn Wēi Huì Village
Zhaoxian Village 招贤村委会 Zhāo Xián Cūn Wēi Huì Village
Kemen Zhuangtou Village 可门庄头村委会 Kě Mén Zhuāng Tóu Cūn Wēi Huì Village
Wolong Village 卧龙村委会 Wò Lóng Cūn Wēi Huì Village
Chali Liujia Village 岔里刘家村委会 Chà Lǐ Líu Jiā Cūn Wēi Huì Village
Chali Yangjia Village 岔里杨家村委会 Chà Lǐ Yáng Jiā Cūn Wēi Huì Village
Chali Lvjia Village 岔里吕家村委会 Chà Lǐ Lǚ Jiā Cūn Wēi Huì Village
Chali Xinzhuang Village 岔里新庄村委会 Chà Lǐ Xīn Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Dalangya Village 大琅琊村委会 Dà Láng Yá Cūn Wēi Huì Village
Xiaolangya Village 小琅琊村委会 Xiǎo Láng Yá Cūn Wēi Huì Village
Xiaogou Tengjia Village 小沟滕家村委会 Xiǎo Gōu Téng Jiā Cūn Wēi Huì Village
Quanzi Village 圈子村委会 Quān Zǐ Cūn Wēi Huì Village
Hedong Village 河东村委会 Hé Dōng Cūn Wēi Huì Village
Houzhao Village 后赵村委会 Hòu Zhào Cūn Wēi Huì Village
Juai Zhangjia Village 鞠埃张家村委会 Jū āi Zhāng Jiā Cūn Wēi Huì Village
Dazhanjia Village 大战家村委会 Dà Zhàn Jiā Cūn Wēi Huì Village
Xiaozhanjia Village 小战家村委会 Xiǎo Zhàn Jiā Cūn Wēi Huì Village
Xinmu Village 欣木村委会 Xīn Mù Cūn Wēi Huì Village
Xuyuan Village Committee 徐院村委会 Xú Yuàn Cūn Wēi Huì Village Committee
Tongjia Village 童家村委会 Tóng Jiā Cūn Wēi Huì Village
Shanshang Yangjia Village 山上杨家村委会 Shān Shàng Yáng Jiā Cūn Wēi Huì Village
Shanshang Jiajia Village 山上贾家村委会 Shān Shàng Jiǎ Jiā Cūn Wēi Huì Village
Dalan Qiujia Village 大兰邱家村委会 Dà Lán Qīu Jiā Cūn Wēi Huì Village
Dazhongpo Village 大冢坡村委会 Dà Zhǒng Pō Cūn Wēi Huì Village
Zhuguo Lijia Village 朱郭李家村委会 Zhū Guō Lǐ Jiā Cūn Wēi Huì Village
Sizhuang Village 寺庄村委会 Sì Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Liangguoji Village 梁郭集村委会 Liáng Guō Jí Cūn Wēi Huì Village
Lujia Village 鹿家村委会 Lù Jiā Cūn Wēi Huì Village
Xujia Village 许家村委会 Xǔ Jiā Cūn Wēi Huì Village
Yangjia Zhuangzi Village 杨家庄子村委会 Yáng Jiā Zhuāng Zǐ Cūn Wēi Huì Village
Dongwangjia Village 东王家村委会 Dōng Wáng Jiā Cūn Wēi Huì Village
Xiwang Village 西王村委会 Xī Wáng Cūn Wēi Huì Village
Jiangcun Tanjia Village 降村谭家村委会 Jiàng Cūn Tán Jiā Cūn Wēi Huì Village
Jiangcun Heai Village 降村河埃村委会 Jiàng Cūn Hé āi Cūn Wēi Huì Village
Qinjia Village 秦家村委会 Qín Jiā Cūn Wēi Huì Village
Zhangguan Wangjia Village 张官王家村委会 Zhāng Guān Wáng Jiā Cūn Wēi Huì Village
Lujia Village 卢家村委会 Lú Jiā Cūn Wēi Huì Village
Zhangguan Zhoujia Village 张官周家村委会 Zhāng Guān Zhōu Jiā Cūn Wēi Huì Village
Zhangguan Lijia Village 张官李家村委会 Zhāng Guān Lǐ Jiā Cūn Wēi Huì Village
Zhangguan Liujia Village 张官刘家村委会 Zhāng Guān Líu Jiā Cūn Wēi Huì Village
Dengjia Village 邓家村委会 Dèng Jiā Cūn Wēi Huì Village
Buhou Lijia Village 埠后李家村委会 Bù Hòu Lǐ Jiā Cūn Wēi Huì Village
Qianhaojia Village 前郝家村委会 Qián Hǎo Jiā Cūn Wēi Huì Village
Houhaojia Village 后郝家村委会 Hòu Hǎo Jiā Cūn Wēi Huì Village
Shangpo Village 上坡村委会 Shàng Pō Cūn Wēi Huì Village
Liangguo Zhangjia Village 梁郭张家村委会 Liáng Guō Zhāng Jiā Cūn Wēi Huì Village
Majia Village 马家村委会 Mǎ Jiā Cūn Wēi Huì Village
Mahuigou Village 马回沟村委会 Mǎ Huí Gōu Cūn Wēi Huì Village
Lihuzhuang Village 李户庄村委会 Lǐ Hù Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Shangyangjia Village 上杨家村委会 Shàng Yáng Jiā Cūn Wēi Huì Village
Huangjia Village 黄家村委会 Huáng Jiā Cūn Wēi Huì Village
Ziluo Qijia Village 紫罗綦家村委会 Zǐ Luō Qí Jiā Cūn Wēi Huì Village
Shijia Village 史家村委会 Shǐ Jiā Cūn Wēi Huì Village
Liujia Village 刘家村委会 Líu Jiā Cūn Wēi Huì Village
Liangguo Qiujia Village 梁郭邱家村委会 Liáng Guō Qīu Jiā Cūn Wēi Huì Village
Zhangcun Village 张村村委会 Zhāng Cūn Cūn Wēi Huì Village
Ziluo Jijia Village 紫罗姬家村委会 Zǐ Luō Jī Jiā Cūn Wēi Huì Village
Zaoxingzi Village 枣行子村委会 Zǎo Xíng Zǐ Cūn Wēi Huì Village
Zangjia Village 臧家村委会 Zāng Jiā Cūn Wēi Huì Village
Bali Buzi Village 八里埠子村委会 Bā Lǐ Bù Zǐ Cūn Wēi Huì Village
Wangjia Zhuangzi Village 王家庄子村委会 Wáng Jiā Zhuāng Zǐ Cūn Wēi Huì Village
Xiaolangjia Village 小郎家村委会 Xiǎo Láng Jiā Cūn Wēi Huì Village
Dalangjia Village 大郎家村委会 Dà Láng Jiā Cūn Wēi Huì Village
Lingshan Yangjia Village 灵山杨家村委会 Líng Shān Yáng Jiā Cūn Wēi Huì Village
Xiaoguojia Village 小郭家村委会 Xiǎo Guō Jiā Cūn Wēi Huì Village
Xiaoyujia Village 小于家村委会 Xiǎo Yú Jiā Cūn Wēi Huì Village
Mengjia Village 孟家村委会 Mèng Jiā Cūn Wēi Huì Village
Gengjia Village 耿家村委会 Gěng Jiā Cūn Wēi Huì Village
Xiaohanjia Village 小韩家村委会 Xiǎo Hán Jiā Cūn Wēi Huì Village
Changqiu Village 昌邱村委会 Chāng Qīu Cūn Wēi Huì Village
Gouziyang Village 沟子杨村委会 Gōu Zǐ Yáng Cūn Wēi Huì Village
Huangshan Guojia Village 黄山郭家村委会 Huáng Shān Guō Jiā Cūn Wēi Huì Village
Xiujiagou Village 修家沟村委会 Xīu Jiā Gōu Cūn Wēi Huì Village
Miaojia Village 苗家村委会 Miáo Jiā Cūn Wēi Huì Village
Chanjia Village 镡家村委会 Chán Jiā Cūn Wēi Huì Village
Sangjia Village 桑家村委会 Sāng Jiā Cūn Wēi Huì Village
Jijia Village 季家村委会 Jì Jiā Cūn Wēi Huì Village
Xili Village 西李村委会 Xī Lǐ Cūn Wēi Huì Village
Youjia Village 由家村委会 Yóu Jiā Cūn Wēi Huì Village
Dajiaojia Village 大矫家村委会 Dà Jiáo Jiā Cūn Wēi Huì Village
Zuoyang Village 作阳村委会 Zuō Yáng Cūn Wēi Huì Village
Hulei Yujia Village 胡雷于家村委会 Hú Léi Yú Jiā Cūn Wēi Huì Village
Xiaozhangjia Village 小张家村委会 Xiǎo Zhāng Jiā Cūn Wēi Huì Village
Houlijia Village 后李家村委会 Hòu Lǐ Jiā Cūn Wēi Huì Village
Qianlijia Village 前李家村委会 Qián Lǐ Jiā Cūn Wēi Huì Village
Ziluo Liujia Village 紫罗刘家村委会 Zǐ Luō Líu Jiā Cūn Wēi Huì Village
Dazhang Village 大张村委会 Dà Zhāng Cūn Wēi Huì Village
Zhaoguanzhuang Village 赵官庄村委会 Zhào Guān Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Baowang Qinjia Village 保旺秦家村委会 Bǎo Wàng Qín Jiā Cūn Wēi Huì Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Wenchanglu Sub-District [in Chinese] 文昌路街道
Yong′anlu Sub-District [in Chinese] 永安路街道
Sanshandao Sub-District [in Chinese] 三山岛街道
Chengganglu Sub-District [in Chinese] 城港路街道
Wenfenglu Sub-District [in Chinese] 文峰路街道
Shahe Town [in Chinese] 沙河镇
Guojiadian Town [in Chinese] 郭家店镇
Jincheng Town [in Chinese] 金城镇
Pinglidian Town [in Chinese] 平里店镇

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
2010 cfguide.com ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . (Jan. 22)